ابعاد ومعیارها وزیرمعیارهای هوش عاطفی

دانلود پایان نامه

ابعاد ومعیارها وزیرمعیارهای هوش عاطفی

گلمن برای هوش عاطفی 2بعد و برای آن 2 بعد،5 معیاررا بیان می­کند که البته هریک ازاین معیار­ها دارای زیرمعیار­هایی می باشند، دراینجا به شرح آنها می پردازیم:

1-شایستگی های شخصی : عبارتست از اینکه فرد چگونه خود را مدیریت کند. این بعد دارای 3 معیار خود اگاهی، خود تنظیمی، خود انگیزشی می­باشد:

1-1 خود آگاهی : گولمن خود آگاهی راچنین تعریف می کندکه فردباید بصیرت داشته باشدوازحالات درونی، نقاط قوت وضعف خود ومنابع درونی خودآگاه باشد. این معیارشامل3زیرمعیارمی باشد:

1-1-1- آگاهی عاطفی : یعنی اینکه فردنسبت به عواطف خود وتأثیرات آنها آگاهی وشناخت دارد.

1-1-2-خود ازیابی صحیح و دقیق: به مفهوم آگاهی فرد ازمحدودیت­ها ونقاط قوت خود است.

1-1-3- اعتماد به نفس: به معنای اطمینان ازارزش­ها وظرفیت های خود می­باشد

2-1خود تنظیمی : مدیریت عواطف یا خود تنظیمی دومین معیارمی­باشد که شامل مدیریت کردن حالات درونی، محرک­ های آنی و منابع درونی شخص می­باشد. این معیارشامل 5 زیرمعیارمی باشد:

1-2-1- خود کنترلی : به معنای مدیریت کردن عواطف و امیال مخرب است.

1-2-2- قابلیت اعتماد: به معنی حفظ معیارهای درستی، صداقت و درستی است که ازاین طریق در افراد اطمینان ایجاد کند.

1-2-3- وظیفه شناسی : به معنای مسئو­لیت پذیربودن درمقابل عملکرد شخصی است.

1-2-4- سازگاری وانطباق پذیری: به معنای توان اعمال تغییرات سریع، جابجایی اولویت ها و مدیریت مستمر تقاضاهای چندگانه می باشد.

1-2-5- نوآوری : به معنی دنبال کردن ایده های جدیدازمنابع متنوع و خلق ایده های جدید می باشد.

3-1- خود انگیزشی : سومین معیار گولمن می­باشدکه شامل کنترل تمایلات عاطفی است که ازطریق،

رسیدن به اهداف آسان گردد. این معیار شامل 4 زیر معیارمی­باشد :

1-3-1- هدایت موفقیت: به معنی تلاش درجهت بهبود یا دست یابی به استانداردهای عالی درعملکرد

است .

1-3-2- تعهد: به معنی همسو بودن با اهداف گروه یا سازمان است بطوری که برای تحقق اهداف سازمانی با فداکاری وازخود گذشتگی عمل می کنند .

1-3-3- پیشگامی: به معنی آمادگی برای استفاده کردن ازفرصت ها است وافراد به دنبال اهدافی فراترازنیاز­ها وانتظارات خود هستند.

1-3-4- خوش­بینی: به معنی پافشاری درپی­گیری اهداف وکارکردن با امید، علی رغم موانع و مشکلات است.

2- شایستگی های اجتماعی : مبین ویژگی­هایی است که فرد براساس آنها روابط بین خود ودیگران رامدیریت می­ کند.این بعدشامل 2 معیاریعنی آگاهی اجتماعی ومهارتهای اجتماعی است که به شرح زیر می باشد:

1-2- آگاهی اجتماعی : به مفهوم آگاهی ازاحساسات،احتیاجات وتوجهات دیگران وعلاقه­مندی فعا­لانه به مسایل موردعلاقه دیگران می­باشد.این معیار شامل 4 زیرمعیار می­باشد.

2-1-1-خدمت­مدار: به معنی پیش­بینی، تشخیص وتأمین نیازهای مشتریان وهمچنین شامل بررسی کردن راههای افزایش وفاداری ورضایت مشتریان می­باشد.

2-1-2- توسعه وبهبود دیگران : به مفهوم احساس کردن نیازدیگران برای بهبود وتقویت توانایی­های آنها می­باشد .

2-1-3- تنوع درنفوذ قدرت: یعنی ازطریق افرادمختلف فرصت ایجاد کنیم به عبارت دیگرازتفاوت های دیگران به عنوان فرصت استفاده کنیم ومحیطی ایجاد کنیم که افراد بتوانند رشد وشکوفایی پیداکنند.

2-1-4- آگاهی سیاسی : به مفهوم شناخت روابط کلیدی قدرت درگروه وشناسایی نیروهای تغییردهنده عقاید افرادوشبکه های اجتماعی مهم،می­باشد.

2-2- مهارت های اجتماعی : به مفهوم مهارت های فرددرایجاد رابطه­های مؤثرمیان فردی می­باشد. این معیاردارای 8 زیرمعیارمی باشد :

2-2-1- تاکتیک­های نفوذ: به معنی بکارگیری تاکتیک های مؤثربرای متقاعد کردن افراد می­باشد .

2-2-2- ارتباطات مؤثر: به مفهوم ارسال پیام های واضح ومطمئن برای مخاطبان، بطوری که درک وفهم متقابل ایجاد شود.

2-2-3- رهبری : به معنی روحیه بخشی وراهنمایی افراد وگروهها به عملکرد بهتروهدایت ورهبری افراد ازطریق الگو ونمونه بودن می باشد .

2-2-4- مهارت­های مدیریت تغییر: افراددارای این مهارت تغییروحذف موانع را تشخیص می دهند وطرفدارمشارکت دادن دیگران درفعالیت های خود هستند.

2-2-5- مدیریت تضا­د: به معنی مذاکره وحل اختلاف نظرها وتضاد­ها است وافراددارای این زیرمعیار، به دنبال راه حل­های برد – بردهستند وتعارضات وتضاد­های بالقوه را شناسایی وبه حل آن کمک می کنند.

2-2-6- ایجاد تعهد: به معنی پرورش روایط مؤثرو شبکه­های غیررسمی درسازمان وبررسی روابطی که دارای منافع دو طرفه هستند، می­باشد.

2-2-7- همکاری و ائتلاف: به مفهوم کارکردن با دیگران درجهت اهداف مشترک می­باشد.

2-2-8 شایستگی­های تیمی: به مفهوم ایجاد هم افزایی گروهی برای پیگیری تحقق اهداف جمعی است.

((گولمن، 1995، به نقل ازخان محمدی، 1388)

بطورخلاصه ابعادومعیارها وزیر معیارهای هوش عاطفی درجدول شماره 7-2 نشان داده شده است .

جدول شماره 7-2ابعاد و معیارها و زیر معیار های هوش عاطفی ازدیدگاه گلمن

 

 

 

 

1-شایستگی های شخصی

1-1 خود آگاهی:

 

– آگاهی عاطفی

– خود ازیابی صحیح و دقیق

– اعتماد به نفس

2-1خود تنظیمی: – خود کنترلی  – قابلیت اعتماد- وظیفه شناسی

– سازگاری و انطباق پذیری- نوآوری

3-1- خود انگیزشی: – هدایت موفقیت – تعهد-پیشگامی – خوش­بینی
 

 

 

2- شایستگی های اجتماعی

 

 

1-2- آگاهی اجتماعی -خدمت­مدار – توسعه و بهبود دیگران- تنوع در نفوذ قدرت- آگاهی سیاسی
2-2- مهارت های اجتماعی – تاکتیک­های نفوذ-ارتباطات مؤثر- رهبری- مهارت­های مدیریت تغییر-مدیریت تضا­د- ایجاد تعهد – همکاری و ائتلاف- شایستگی­های تیمی