پایان نامه – اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………… 1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………… 2

1-2) بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………… 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………… 5

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………… 6

1-5) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………… 6

1-6) فرضیه­ها و مدل تحقیق…………………………………………………………………………… 7

1-7) روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………… 8

1-7-1) نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………… 8

1-7-2) جامعه آماری و روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………… 8

1-7-3) ابزارگردآوری داده­ها…………………………………………………………………………… 8

1-7-4) روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………… 8

1-8) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 9

1-9) نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………… 12

1-10) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………… 12

1-10-1) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………… 12

1-10-2) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………… 13

1-10-3) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………… 13

1-11) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………… 15

2-1) مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………… 16

2-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………… 16

2-1-2) خرید آنی…………………………………………………………………………… 18

2-1-2-1) ماهیت خرید آنی…………………………………………………………………………… 21

2-1-2-2) انواع خرید آنی…………………………………………………………………………… 21

2-1-2-3) عوامل مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………………………………… 22

2-1-2-3-1) عوامل خارجی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………… 23

2-1-2-3-2) عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی…………………………………………………………………………… 27

2-1-2-3-3) عوامل مهم شخصیتی مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………………………………… 28

2-1-3) انگیزه لذت­جوئی…………………………………………………………………………… 30

2-1-3-1) انواع انگیزه لذت­جوئی…………………………………………………………………………… 33

2-1-4) آنی­گرایی…………………………………………………………………………… 34

2-1-4) تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………… 36

2-1-6) فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… 37

2-1-6-1) محیط فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… 38

2-1-6-1-1) محتوا فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… 39

2-1-6-1-1-1) کیفیت اطلاعات…………………………………………………………………………… 41

2-1-6-1-1-2) دقت اطلاعات…………………………………………………………………………… 41

2-1-6-1-1-3) مرتبط بودن اطلاعات…………………………………………………………………………… 41

2-1-6-1-1-4) نکاتی در مورد متون و اطلاعات…………………………………………………………………………… 42

2-1-6-1-2) طرح فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… 44

2-1-6-1-2-1) استراتژی­های طراحی وب سایت…………………………………………………………………………… 46

2-1-6-1-2-1-1) استراتژی اطلاعاتی/ ارتباطی…………………………………………………………………………… 46

2-1-6-1-2-1-2) استراتژی آنلاین/ معاملاتی…………………………………………………………………………… 46

2-1-6-1-3) پیمایش فروشگاه اینترنتی…………………………………………………………………………… 47

2-1-7) وبگردی منفعت­گرایانه و لذت­جویانه…………………………………………………………………………… 50

2-1-7-1) مفهوم جستجو (پرسه زنی) …………………………………………………………………………… 51

2-2-7) مدل­های مرتبط با خرید آنی…………………………………………………………………………… 53

2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت…………………………………………………………………………… 53

2-1-8-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما …………………………………………………………………………… 57

2-1-8-3) مدل دهدشتی و مبرهن…………………………………………………………………………… 60

2-2) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 61

2-2-1) پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………… 61

2-2-2) پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………… 67

2-3) توسعه فرضیه­ها و ارائه مدل…………………………………………………………………………… 83

2-4) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… 88

فصل سوم: روش­­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………… 90

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………… 91

3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………… 91

3-2-1) جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………… 93

3-2-2) حجم نمونه و روش اندازه گیری…………………………………………………………………………… 94

3-2-3) روش و ابزار گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………… 95

3-2-4) روش تجزیه­و­تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………… 96

3-3) روایی و پایایی…………………………………………………………………………… 96

3-3-1) پایایی…………………………………………………………………………… 97

3-3-2) روایی…………………………………………………………………………… 97

3-4) نرم افزارهای تجزیه­و­تحلیل داده­…………………………………………………………………………… 99

3-5) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… 99

فصل چهارم: تجزیه ­و­ تحلیل داده­­ها…………………………………………………………………………… 100

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………… 101

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………… 101

4-2-1) ویژگی­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………… 101

4-3) آزمون نرمال­بودن داده­ها (کولموگروف-اسمیرنوف) …………………………………………………………………………… 102

4-4) آزمون مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………… 103

4-4-1) ارزیابی مدل اندازه‌گیری (مدل بیرونی) …………………………………………………………………………… 104

4-4-1-1) بار عاملی شاخص­ها (سؤال­های پرسشنامه…………………………………………………………………………… 104

4-4-1-2) ارزیابی پایایی مدل بیرونی…………………………………………………………………………… 106

4-4-1-2-1) پایایی مرکب (CR) …………………………………………………………………………… 106

4-4-1-2-2) ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………… 107

4-4-1-3) روایی مدل بیرونی…………………………………………………………………………… 107

4-4-1-3-1) بررسی روایی همگرا …………………………………………………………………………… 108

4-4-1-3-2) روایی واگرا…………………………………………………………………………… 108

4-4-1-3-2-1) روش بارهای عاملی متقابل…………………………………………………………………………… 109

4-4-1-3-2-2) روش فورنل- لارکر…………………………………………………………………………… 112

4-4-2) ارزیابی مدل ساختاری (مدل درونی) …………………………………………………………………………… 113

4-4-2-1) ضرایب معناداری Z (مقادیر t-value) ……………………………………………………………. 114

4-4-2-2) ضریب تعیین R2 (R Squars) …………………………………………………………………………… 115

4-4-2-3) معیار اندازه تأثیر  …………………………………………………………………………… 116

4-4-2-4) کیفیت پیش بینی کنندگی ( ) ……………………………………………………………. 117

4-4-2-5) معیارRedundancy…………………………………………………………………………… 118

4-4-3) بررسی مدل کلی تحقیق…………………………………………………………………………… 118

4-5) بررسی فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………… 119

4-5-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………… 120

4-6) مدل اصلاح شده تحقیق…………………………………………………………………………… 121

4-7) مقایسه شاخص­های مدل اولیه و مدل اصلاح شده …………………………………………………………………………… 123

4-8) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… 124

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 126

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………… 127

5-2) خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………… 127

5-3) مدل نهایی پژوهش…………………………………………………………………………… 129

5-4) نتیجه­گیری­­های مبتنی بر فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………… 129

5-5) پیشنهادهای کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………… 133

5-6) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………… 136

5-7) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 137

5-8) خلاصه و جمع بندی فصل…………………………………………………………………………… 137

منابع…………………………………………………………………………… 138

پیوست­ها…………………………………………………………………………… 145

 

 

فهرست جداول

جدول2-1) عوامل خارجی مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………. 27

جدول2-2) عوامل داخلی مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………. 30

جدول2-1) محرک­ها و عوامل مؤثر بر خرید آنی…………………………………………………. 56

جدول 2-2) مطالعات داخلی خرید آنی…………………………………………………. 65

جدول 2-3) مطالعات خارجی خرید آنی…………………………………………………. 76

جدول3-1) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه …………………………………………………. 95

جدول3-2) ترکیب سؤالات پرسشنامه…………………………………………………. 96

جدول3-3) بررسی پایایی با آلفای کرونباخ…………………………………………………. 97

جدول 3-4) منابع مقیاس­های سنجش…………………………………………………. 98

جدول 4-1) ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………. 102

جدول 4-2) آزمون نرمال­بودن (کولموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………… 103

جدول 4-5) بار عاملی متغیرهای آشکار…………………………………………………. 104

جدول 4-6) پایایی مرکب  (CR…………………………………………………. 106

جدول 4-7) ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………. 107

جدول 4-8) میانگین واریانس استخراج شده (AVE…………………………………………………. 108

جدول 4-9) روش بارهای عاملی متقابل…………………………………………………. 109

جدول 4-10) داده­های اولیه وارد شده در نرم افزار اکسل …………………………………………………. 112

جدول 4-10) جدول فورنل-لارکر پس از جایگذاری مقادیر ریشه دوم  (AVE)…………………………………………………. 113

جدول 4-12) ضریب تعیین (R2)…………………………………………………. 116

جدول 4-13) اندازه اثر (f2)…………………………………………………. 117

جدول 4-14) کیفیت پیش بینی کنندگی (Q2)…………………………………………………. 117

جدول 4-15) معیارRedundancy…………………………………………………. 118

جدول 4-16­) بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………………. 120

جدول 4-17) بارعاملی متغیرهای آشکار پس از اصلاح مدل…………………………………………………. 122

جدول 4-18) مقایسه شاخص­های مدل پیشنهادی اولیه و مدل اصلاح شده پژوهش…………………………………………………. 123

 


 

فهرست شکل­ها

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………. 7

شکل 2-1) مدل مویوگاناتام و بکارت …………………………………………………. 53

شکل 2-2) مدل جیوتی بادگیان و ورما …………………………………………………. 57

شکل 2-3) مدل دهدشتی و مبرهن …………………………………………………. 60

شکل 2-4) مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………. 87

شکل3-1) فرآیند تحقیق…………………………………………………. 93

شکل 4-1) مدل اولیه­ پژوهش در حالت ضرایب استاندارد…………………………………………………. 114

شکل 4-2) مدل اولیه­ی پژوهش در حالت آماره های t هر مسیر…………………………………………………. 115

شکل 4-3) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد…………………………………………………. 121

شکل 4-4) مدل اصلاح شده پژوهش در حالت آماره­های t هر مسیر…………………………………………………. 122

شکل 5-1) مدل نهایی پژوهش…………………………………………………. 129

 

 

 

دانلود پایان نامه :اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی