پایان نامه ارشد: ارزشیابی از برنامه آموزشی ضمن خدمت -خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

ارزشیابی از برنامه آموزشی ضمن خدمت:

یکی از مؤلفه های مهم فرآیند برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، ارزشیابی است. برنامه ریزی آموزشی، فرایند بی پایان است که طی آن، بطور مستمر، داده هایی را برای تنظیم برنامه های آموزش جامعه دائماً در حال تغییر خود، جمع آوری می کنیم. در رسیدن به این هدف، ارزشیابی تلاشهای ما، سهم اساسی خواهد داشت. از ارزشیابی تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم ترین این تعاریف ارزشیابی را عبارت از کنترل کیفی فرایندها و نتایج یک برنامه آموزشی می داند. پس تنها از طریق ارزشیابی می توان صحت عملیات و تامین و حصول به نتایج را مشخص نمود. در حقیقت، اهمیت ارزشیابی در این است که نتایج آن به صورت بازخورد به برنامه های آموزشی، نجدداً تغذیه شود تا به این ترتیب تغییرات لازم و اساسی در متن برنامه ما ایجاد گردد.

عدم ارزشیابی و یا ارزشیابی ناکافی و نادرست با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض است زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها قدم برداشت.

ارزشیابی نتایج برنامه های مربوط به آموزش و پرورش مدیران و سرپرستان بسیار دشوارتر از ارزشیابی کارآموزی کارکنان است. زیرا آثار ملموس کار مدیران در کوتاه مدت به مراتب کمتر از مجریان می باشد.

 

«اصول ارزشیابی»

اصول ارزشیابی برنامه های آموزشی را می توان بصورت زیر بیان کرد:

–      برای ارزشیابی برنامه های آموزشی، در درجه اول لازم است قبل از اجرای برنامه، میزان اطلاعات شرکت کنندگان تعیین گردد.

–      ارزشیابی برنامه های آموزشی باید قسمتی از برنامه های آموزشی باید به طور مداوم در ضمن اجرای برنامه انجام پذیرد.

–      ارزشیابی برنامه های آموزشی همچنین باید در خاتمه دوره انجام گیرد.

–      ارزشیابی برنامه های آموزشی حتی باید پس از اتمام برنامه های آموزشی برای اندازه گیری درجه موفقیت شرکت کنندگان در اجرای وظایف و فعالیتهای شغلی در محیط واقعی کار نیز ادامه داشته باشد.

–      در ارزشیابی برنامه های آموزشی، باید از کلیه افرادی که در برنامه های آموزشی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سهیم شد و همچنین افرادی که از محصولات برنامه آموزشی (آموزش رایگان) بهره متد می شوند، نظر خواهی گردد.

–      اهمیت ارزشیابی در این است که نتایج آن در برنامه های آموزشی مجدداً مورد استفاده واقع شود وگرنه ارزشیابی، کار بیهوده و بی ثمر خواهد بود (ابطحی 1368)

اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش ضمن خدمت:

بطور کلی برای دستیابی به اهداف زیر ارزشیابی از دوره های ضمن خدمت ضروری می باشد.

ایجاد زمینه های لازم برای بهبود بخشیدن مداوم به برنامه های آموزش ضمن خدمت

بررسی میزان تحقق افراد و مقاصد تعیین شده برای برنامه

جلوگیری از انحرافات و رفع نقایص و ارائه راه حل های مناسب

کمک به پاسخگویی به تعاملات مافوق و تامین کنندگان هزینه های اجرای برنامه

کمک به بالا بردن میزان کارآیی و اثربخشی عوامل اجرایی فصل در برنامه

کمک به بالا بودن میزان کارآیی و اثربخشی عوامل اجرایی دخیل در برنامه

مراحل ارزشیابی از برنامه آموزش ضمن خدمت:

بطور کلی ارزشیابی از برنامه آموزش ضمن خدمت باید در چهار مرحله زیر صورت پذیرد.

1 ارزشیابی قبل از شروع برنامه

2 ارزشیابی در حین اجرای برنامه

3 ارزشیابی پس از اجرای برنامه

4 ارزشیابی مدتی پس از خاتمه دوره

 

1- ارزشیابی قبل از شروع برنامه:

این ارزشیابی عمدتاً معطوف به تشخیص وضعیت موجود است. بنابراین از آن تحت عنوان ارزشیابی تشخیصی نام برده می شود. از طریق ارزشیابی قبل از اجرای برنامه میزان اطلاعات تجارب قبلی یادگیرندگان را مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس نتایج بدست آمده، برنامه مورد تعدیل و اصلاح قرار می گیرد.

2- ارزشیابی در حین اجرای برنامه:

این نوع ارزشیابی برای تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه و یادگیرندگان و اتخاذ تدابیر مؤثر برای برطرف ساختن مسائل بکار می رود. به این نوع ارزشیابی اصطلاحاً ارزشیابی تکوینی گفته می شود. این ارزشیابی می تواند حول محور خود برنامه و نحوه یادگیری شرکت کنندگان صورت پذیرد.

3- ارزشیابی پس از اجرای برنامه:

هدف اساسی این نوع ارزشیابی عبارت است از بررسی میزان دسترسی به اهداف تعیین شده و کارآیی و اثربخشی برنامه. این نوع ارزشیابی را اصطلاحاً ارزشیابی پایانی یا مجموعه ای گویند. این نوع ارزشیابی که هدف آن بررسی حسن انجام امور و نیز میزان رسیدن به اهداف برنامه است می تواند بطرق زیر صورت پذیرد.

بررسی نظرات کارآموزان، مربیان

بررسی میزان علاقه و انجام تکالیف کارآموزان

بررسی آمار حضور و غیاب شرکت کنندگان

4- ارزشیابی مدنی پس از خاتمه دوره:

این نوع ارزشیابی در محیط واقعی کار صورت می گیرد و هدف آن است که میزان توانائی افراد شرکت کننده در انجام کارها را با توجه به آموزشهای ارائه شده بررسی کند (تأثیر آموزش بر نحوه انجام وظایف) این نوع ارزشیابی را اصطلاحاً ارزشیابی پیگیری می گویند.

برای انجام ارزشیابی پیگیری می توان به محورهای زیر توجه داشت:

بررسی طرز بکار بردن دانشها و مهارتهای آموخته شده

بررسی تغییرات حاصل شده در بازده اقدامات یا محصول

بررسی مدت زمان صرف شده برای انجام یک واحد کار

کارآیی در رفع موانع و شکست

بررسی میزان تقلیل حوادث ناشی از فقدان مهارت

بررسی میزان انتصابات و ترفیعات

علاوه بر موارد فوق می توان به محورهایی نظیر تأثیر آموزش در ساده کردن کار، گردش سریعتر کارها، ازدیاد بازده سازمان، ایجاد روحیه قوی در کارکنان، میزان رضایت سرپرستان و مدیران از کارکنان و … نیز توجه کرد.

بدیهی است بر اساس ارزشیابی انجام شده باید نتیجه را به شکل بازخورد در برنامه های وا کرد تا نقاط ضعف برطرف گردد (1969 warrfester)