ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

فهرست مطالب
فصل اوّل:  کلیات تحقیق.. 7
مقدمه. 8
بیان مساله. 9
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 10
سؤالات تحقیق.. 11
-سؤالات اصلی تحقیق: 11
اهداف تحقیق.. 11
– هدف اصلی.. 12
– تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12
فصل دوم: :پیشینه و   ادبیات تحقیق.. 14
مقدمه. 15
گذری بر مدیریت دانش… 16
دانش… 17
روابط داده، اطلاعات و دانش… 19
تفاوت اطلاعات و دانش… 19
داده 20
اطلاعات.. 21
طبقه بندی انواع دانش… 24
منابع دانشی سازمان. 27
ضرورت و اهمیت مدیریت دانش… 31
دلایل اهمیت به کارگیری مدیریت دانش… 32
اهداف مدیریت دانش… 33
تعاریف مدیریت دانش… 34
مزایای بکارگیری مدیریت دانش… 35
فرآیندهای مدیریت دانش… 36
مدلهای مدیریت دانش: 40
مدل عمومی دانش در سازمان. 41
مدل ادل و گراسیون. 42
مدل هالس… 45
مدل امگا 47
مدل ترزا و همکاران. 48
مدل چن و چانگ… 48
مروری بر تحقیقات انجام شده 50
فصل سوم    روش شناسی تحقیق.. 53
3-1- مقدمه. 54
3-2- روش تحقیق.. 54
3-3- جامعه و نمونه آماری.. 55
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 56
3-8- روش جمع‌آوری داده‌ها 56
3-7- شرح پرسشنامه. 57
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها 62
-1-4 مقدمه. 62
4-2- تجزیه و تحلیل های توصیفی.. 63
4-2-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 63
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت.. 64
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعیت تاهل.. 64
4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن. 65
4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات.. 65
4-2-5- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کاری.. 66
4-2-6- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر دانشگاه 66
4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 67
4-3-1- بررسی پایایی تحقیق. 67
4-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای ، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش، به کارگیری دانش… 68
4-3-3- آزمون فرضیه ها 69
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش… 69
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش… 70
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش… 71
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح اکتساب دانش… 73
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح ذخیره دانش… 74
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح توزیع دانش… 75
آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح بکارگیری دانش… 77
فصل پنجم:     نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80
مقدمه. 80
نتایج آزمون ها 81
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه های لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش… 81
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش… 82
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش… 82
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح اکتساب دانش… 82
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح ذخیره دانش… 83
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح توزیع دانش… 83
نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح بکارگیری دانش… 84
نتیجه گیری و  پیشنهادهای حاصل از تحقیق. 84
پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 86
 

پایان نامه  مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

Author: D0twXOcruu