بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل از لینک زیر :

بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

فهرست مطالب

 

مقدمه: 1

فصل  اول :نظام فرزند خواندگی در حقوق ایران. 5

مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران. 6

گفتار اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران قبل از اسلام. 6

گفتار دوم : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران بعد از اسلام. 7

گفتار سوم : تاریخچه فرزند خواندگی در ایران معاصر. 8

مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران. 10

گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی.. 10

گفتار دوم : انواع فرزند خواندگی.. 11

مبحث سوم : مفهوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آنها 13

گفتار اول : مفهوم کودکان بی سرپرست و بد سرپرست… 14

گفتار دوم : حمایت از کودکان بی سرپرست قبل از انقلاب… 16

گفتار سوم : حمایت از کودکان بی سرپرست پس از انقلاب… 17

گفتار چهارم : ماهیت حقوقی فرزند خواندگی.. 18

مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی.. 19

گفتار اول :قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان شیعه…………………………………………………………..19

گفتار دوم : قوانین حاکم بر فرزندخواندگی ایرانیان غیر شیعه. 19

و

مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی ومتقاضی سرپرست… 20

گفتار اول : شرط سن و عدم شناسایی والدین………………………………………………………………………..20

گفتار دوم: شرایط مربوط به متقاضیان سرپرستی.. 23

گفتار سوم: سرپرستی زنان مجرد. 28

مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست… 29

گفتار اول : حقوق طفل بدون سرپرست… 29

گفتار دوم: تکالیف طفل فرزند خوانده در قبال سرپرست… 31

گفتار سوم : حقوق  سرپرستان. 33

گفتار چهارم : تکالیف  سرپرستان. 34

فصل دوم ازدواج سرپرست و فرزند خوانده 38

مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه. 39

گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام. 39

گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید. 42

بند اول : امام خمینی………………………………………………………………………………………………………….42

بند دوم: آیت الله خامنه ای…………………………………………………………………………………………………42

بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی.. 42

بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی.. 43

بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی.. 43

بند ششم :  نظر آیت الله علوی گرگانی.. 44

گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح.. 44

ز

مبحث دوم : مخالفان این قانون. 44

گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی.. 45

گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان. 45

گفتار سوم : آثار نامناسب… 47

گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون 1353. 47

مبحث سوم: آسیب ها 49

گفتار اول : آسیب دیدگان. 49

گفتار دوم : ملاک آسیب ها 50

بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح.. 50

گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه 51

گفتار چهارم :تهدید ساختار خانواده……………………………………………………………………………………..51

گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه. 53

مبحث چهارم :‌آسیب های روانشناختی.. 60

گفتار اول : در هم ریختن بنیان خانواده 60

گفتار دوم : در هم ریختن هویت… 61

گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر. 62

گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی.. 62

گفتار پنجم : روش های دفع ضرر احتمالی.. 63

نتیجه گیری : 66

پیوست ها : 69

 

ح

 

 

چکیده

تبصره ذیل ماده 26 قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مجوز نکاح فرزند  پذیر با فرزند خوانده را بیان می دارد.اعمال این تبصره موجب تضییع حقوق فرزند خوانده خواهد شد چرا که در سنین پایین حق انتخاب همسر که یکی از مهمترین حقوق او است، متزلزل خواهد شد و باید از سوء استفاده قرار گرفتن از سوی سرپرستان جلوگیری شود.لذا هدف ما در صدد علت یابی بیان نص صریح قانون گذار از وضع این تبصره می باشد که چه خلایی موجب تدوین این امر شد.بایستی ذکر نموداگر این ازدواج واقع نشود آسیب های اجتماعی و روانی،تهدید ساختار خانواده و همچنین قبیح شمردن این قبیل نکاح ها در دید عرف می باشد.

نگارنده از طریق مطالعات کتابخانه ای به تدوین این پژوهش پرداخته است.

 

واژگان کلیدی : فرزند خوانده، فرزند پذیر، نکاح، طفل، بی سر پرست