بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی (با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی)

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم:پیشینه تحقیق ومبانی نظری………………………………………………………………………9

2-1پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1 پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………………………………………….10

2-1-2 پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………………………..13

2-2 چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 رویکرد انتقادی……………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 رویکرد تفهمی…………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-1-3 رویکرد اثباتی………………………………………………………………………………………………………………18

2-2-2 نظریه های سرمایه یا اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………………….19

سطوح مختلف اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..25

مدل نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….27

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..28

فصل سوم :……………………………………………………………………………………………………….29

3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2 تکنیک تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………30

3-3 اعتبار و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………..30

4-3 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….31

3-5 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………..31

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..33

4-1 توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..34

4-1-1 جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

4-1-2 سن………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

4-1-3 رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-4 وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………… 38

4-1-5 متوسط درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………. 40

4-1-6 میزان رضایت سیاسی………………………………………………………………………………………………………. 41

4-1-7 میزان اعتماد سیاسی…………………………………………………………………………………………………………. 43

4-1-8 میزان رضایت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. 44

4-2 آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………..46

4-2-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… 47

4-2-3 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-4 آزمون فرضیه جهارم……………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-5 آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………. 49

4-2-6 آزمون فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-2-7  آزمون فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………. 51

4-2-8 آزمون فرضیه هشتم ………………………………………………………………………………………………………….51

یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری:……………………………………………………………………………55

5-1 نتایج توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..56

5-2 نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….57

مقایسه نتایج تحقیق با ادبیات پیشین………………………………………………………………………………………………..58

نتایج استنباطی یافته های جانبی………………………………………………………………………………………………………61

5-3 محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………..65

5-4پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………66

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..68

 

 

فهرست جداول :

جدول 4-1 ارتباط بین میزان رضایت اقتصادی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان………………………….47

جدول 4-2 میانگین میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک جنس آنان …………………………………………47

جدول 4-3 آزمون T مستقل بین جنسیت دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان ………………………………….48

جدول 4-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متوسط درآمد دانشجویان با رضایت سیاسی آنان……………48 جدول 4-5  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان پاسخگویی نظام سیاسی ……………………………………48

.جدول 4-6  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان صرف درآمدهای ملی…………………………………….49

جدول 4-7  آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نوع عملکرد رفاهی دولت با میزان رضایت سیاسی ………..50

جدول 4-8 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نحوه رفتار دولت در مقابل منافع اقتصادی ……………………51

جدول 4-9 آزمون ضریب همبستگی بین میزان توزیع مناسب فرصت های اقتصادی ……………………………….51

جدول 4-10 آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان………………..52

جدول شماره (4-11) مقایسه میانگین میزان رضایت سیاسی دانشجویان برحسب رشته های تحصیلی آنان……52

جدول شماره (4-12) آنالیز واریانس بین رشته تحصیلی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان……………….53

جدول شماره (4-13) مقایسه میانگین میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک وضعیت شغلی آنان……….54

جدول شماره (4-14) آزمون T مستقل بین وضعیت شغلی دانشجویان با میزان رضایت سیاسی آنان……………54

جدول 5-1 شدت همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………………………….61

فهرست نمودارها :

نمودار 4-1 توزیع فراوانی دانشجویان برحسب جنسیت………………………………………………………………………34

نمودار 4-2 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی برحسب جنسیت………………………………………………………..35

نمودار 4-3  توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک سن………………………………………………………………………..35

نمودار 4- 4 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی به تفکیک سن………………………………………………………….36

نمودار 4-  5 توزیع  فراوان دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی………………………………………………………….37

نمودار 4-6  توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی…………………………….38

نمودار 4-7  توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت شغلی …………………………………………………………39

نمودار 4-8 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان  به تفکیک  وضعیت شغلی……………………………39

نمودار 4-9 توزیع فراوانی دانشجویان  به تفکیک  درآمد ماهانه…………………………………………………………..40

نمودار 4-10 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان به تفکیک  متوسط درآمد ماهانه………………….41

نمودار  4-11 توزیع فراوانی میزان رضایت سیاسی دانشجویان……………………………………………………………..42

نمودار  4-12 نمودار هیستوگرام میزان رضایت سیاسی دانشجویان……………………………………………………….42

نمودار 4-13 توزیع فراوانی میزان اعتماد سیاسی دانشجویان………………………………………………………………..43

 

پیوست ها:

پرسش نامه :………………………………………………………………………………………………………………………………

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران مرکز (با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی)