پایان نامه بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد -فروش فایل

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصــل اول.. 1

1-1.مقدمه. 2

1-2. تشریح و بیان مسئله. 3

1-3.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-4.سوالات تحقیق.. 5

1-5. اهداف تحقیق.. 5

1-6.فرضیات تحقیق.. 5

1-7.تعاریف مفهومی.. 6

1-7-1.عدالت سازمانی.. 6

1-7-2.ابعاد عدالت سازمانی.. 7

1-7-2-1.عدالت توزیعی.. 7

1-7-2-2.عدالت مراوده ای.. 7

1-7-2-3.عدالت رویه ای.. 9

1-7-3.عملکرد. 10

1-8.تعاریف عملیاتی.. 11

1-8-1.عدالت سازمانی.. 11

1-8-2.عدالت توزیعی.. 11

1-8-3.عدالت مراوده ای.. 11

1-8-4.عدالت رویه ای.. 11

1-8-5.عملکرد. 11

فصــل دوم. 12

2-1.مقدمه. 13

2-2.تاریخچه مرتبط با پژوهش…. 14

2-3.عدالت… 16

2-4.عدالت سازمانی.. 17

2-5.انواع عدالت در سازمان ها 18

2-5-1.عدالت درون سازمانی.. 20

2-5-2.عدالت برون سازمانی.. 20

2-6.ابعاد عدالت سازمانی.. 21

2-6-1.عدالت توزیعی.. 21

2-6-2.عدالت رویه ای.. 25

2-6-3.عدالت مراوده ای.. 26

2-6.علل عدم تحقق عدالت در سازمان ها 28

2-6-1. تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت… 29

2-6-2. محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه. 30

2-6-3. فناوری و عدالت سازمانی.. 30

2-6-4. اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن.. 31

2-6-7. ساخت قدرت و کنترل و عدالت سازمانی.. 32

2-6-8. فرهنگ و زبان.. 33

2-7.اثرات منفی عدم رعایت عدالت سازمانی.. 35

2-8.عوامل ایجاد کننده ی بی عدالتی.. 36

2-9.دلایل بی عدالتی در سازمان توسط مدیران.. 37

2-10.عوامل موثر بر درک عدالت… 40

2-11.نتایج درک عدالت… 42

2-11-1. عملکرد کاری.. 42

2-11-2. رفتار شهروندی سازمانی.. 43

2-11-3. واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص سازمان و سرپرست… 43

2-11-4. رفتار خلاف انتظار و ترک شغل.. 43

2-12.راهکاری پیشنهادی جهت رعایت عدالت در سازمان توسط مدیر. 44

2-13.راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان.. 44

2-13-1. رویه های استخدامی.. 45

2-13-2. مدیریت حل و فصل تعارضات سازمانی.. 46

2-13-3. نظام ارزیابی عملکرد. 46

2-13-4. نظام پاداش دهی.. 47

2-13-5. مدیریت کوچک سازی و تعدیل نیرو. 48

2-14.عملکرد. 49

2-15.عوامل عملکردی.. 50

2-15-1.عوامل رفتاری.. 51

2-15-2.عوامل فرایندی.. 51

2-16.عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان.. 52

2-17.سیستم عملکرد فردی.. 53

2-18.چارچوب نظری و مدل پژوهش…. 54

2-19.واکاوی ادبیات پژوهش…. 55

2-19.واکاوی ادبیات پژوهش در جهان.. 55

2-19.واکاوی ادبیات پژوهش در ایران.. 58

2-20.تاریخچه سازمان تامین اجتماعی.. 64

فصــل سوم. 67

3-1.مقدمه. 68

3-2.روش تحقیق.. 69

3-3.جامعه آماری.. 70

3-4.نمونه آماری.. 70

3-5.ابزار گردآوری داده ها 73

3-6.اعتبار ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) 74

3-6-1.روایی پرسشنامه. 74

3-6-2.پایایی پرسشنامه. 75

3-7.متغیرهای پژوهش…. 76

3-8-1. متغیرهای مستقل.. 76

3-8-2. متغیرهای وابسته. 76

3-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 77

3-10.قلمرو تحقیق.. 78

3-10-1.قلمرو موضوعی.. 78

3-10-2.قلمرو زمانی.. 78

3-10-3. قلمرو مکانی.. 78

فصل چهــارم. 79

4-1. مقدمه. 80

4-2.آمار توصیفی.. 81

4-2-1.آمار توصیفی مشتریان.. 81

4-2-1-1.جنسیت پاسخگویان.. 81

4-2-1-2. وضعیت تاهل پاسخگویان.. 82

4-2-1-3.سن.. 83

4-2-1-4.سطح تحصیلات… 85

4-2-1-5.سابقه کار. 86

4-2-1-6.واحد سازمانی.. 87

4- 3. توصیف سوالات پرسشنامه در راستای متغیرهای پژوهش…. 88

4-3-1.عدالت توزیعی.. 89

4-3-2.عدالت مراوده ای.. 89

4-3-3.  عدالت رویه ای.. 91

4-4. انجام پیش فرض های رگرسیون.. 92

4-4-1.آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 92

4-4-2. آزمون استقلال خطاها 93

4-5. آزمون فرضیات پژوهش…. 94

4-5-1. فرضیه اصلی پژوهش…. 94

4-5-2. فرضیه فرعی اول.. 95

4-5-3. فرضیه فرعی دوم. 97

4-5-4. فرضیه فرعی سوم. 98

4-6.بررسی تفاوت در عدالت سازمانی و سطح عملکرد در کارکنان.. 100

4-6-1.بررسی تفاوت عدالت سازمانی کارکنان.. 100

4-6-2.بررسی تفاوت عملکرد کارکنان.. 101

فصــل پنجم.. 102

5-1. مقدمه. 103

5-2.خلاصه فرآیند تحقیق.. 104

5-3.بحث در نتایج پژوهش…. 105

5-3-1.بحث در نتایج توصیفی.. 105

5-3-2.بحث در نتایج تحلیلی(فرضیات پژوهش) 105

5-4.جمع بندی و نتیجه گیری.. 108

5-5.پیشنهادات تحقیق.. 109

5-5-1.پیشنهادات کاربردی.. 109

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 111

5-6. محدودیت های پژوهش…. 111

منابع فارسی.. 112

منابع انگلیسی.. 115

منابع اینترنتی.. 116

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل دوم

جدول2- 1 طبقه بندی تعاریف مختلفی از عملکرد فردی(حقیقی و همکاران،1388). 50

جدول2-  2 خلاصه واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان.. 58

جدول2- 3 خلاصه واکاوی ادبیات پژوهش در ایران.. 63

فصل سوم

جدول3- 1 جامعه آماری مورد مطالعه به تفکیک شهر و واحد درمانی.. 71

جدول3- 2 رابطه سوالات پرسشنامه و متغیرها 74

جدول3- 3 محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه اول.. 75

فصل چهارم

جدول4- 1توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت… 81

جدول4- 2 توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب وضعیت تاهل.. 82

جدول4- 3 توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب سن.. 84

جدول4- 4 توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب تحصیلات… 85

جدول4- 5 توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب سابقه کار. 86

جدول4- 6 توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری بر حسب متغیر واحد سازمانی.. 87

جدول4- 7 مشخصه‌های آماری گویه‌های عدالت توزیعی.. 89

جدول4- 8 مشخصه‌های آماری گویه‌های  عدالت مراوده ای.. 90

جدول4- 9 مشخصه‌های آماری گویه‌های عدالت رویه ای.. 91

جدول4- 10 نتایج حاصل از آزمون k.s. 92

جدول4- 11 آزمون دوربین واتسون.. 93

جدول4- 12 خلاصه مدل.. 94

جدول4- 13 آنالیزواریانس…. 94

جدول4- 14  مدل رگرسیونی.. 94

جدول4- 15خلاصه مدل.. 95

جدول4- 16 انالیر واریانس…. 96

جدول4- 17 مدل رگرسیونی.. 96

جدول4- 18 خلاصه مدل.. 97

جدول4- 19 آنالیز واریانس…. 97

جدول4- 20 مدل رگرسیونی.. 97

جدول4- 21 خلاصه مدل.. 98

جدول4- 22 آنالیز واریانس…. 99

جدول4- 23 مدل رگرسیونی.. 99

جدول4- 24 آزمون  t برای عدالت سازمانی.. 100

جدول4- 25 آزمون  t برای عملکرد کارکنان.. 101

فصل پنجم

جدول5- 1 خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق.. 108


فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل دوم

شکل2- 1 عوامل موثر بر عدالت سازمانی ادراک شده  (حسین زاده  و ناصری، 1387) 41

شکل2- 2 سیستم عملکرد فردی(فیشر، 1997، به نقل ازحقیقی و همکاران،1388). 54

شکل2- 3 مدل مفهومی پژوهش(حقیقی و همکاران ،1388) 54

فصل سوم

شکل3- 1 نمونه آماری مورد مطالعه. 73

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل چهارم

نمودار4- 1 نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان.. 82

نمودار4- 2 نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخگویان.. 83

نمودار4- 3 نمودار ستونی برای سن پاسخگویان.. 85

نمودار4- 4 نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان.. 86

نمودار4- 5  نمودار ستونی برای سابقه کار  پاسخگویان.. 87

نمودار4- 6 نمودار ستونی برای متغیر واحد سازمانی پاسخگویان.. 88

 


 

خرید فایل کامل: