پایان نامه – بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم­­های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می­باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیات‌مدیره را از سوی دیگر برقرار می­نماید و در نهایت این مکانیسم­ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه‌کنندگان منابع مالی و سایر گروه­های ذینفع فراهم می­سازد ( برادران حسن‌زاده و همکاران، 1391).

درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی: در این پژوهش با اندازه‌گیری درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، کفایت حاکمیت شرکتی تعیین می‌شود. بدین صورت که شرکت‌ها با استفاده از معیارهای حاکیمت شرکتی ذیل امتیاز‌بندی می‌شوند؛

  • درصد سهام شناور آزاد: درصد سهام شناور آزاد به عنوان شاخص ساختار مالکیت از لحاظ تمرکز مالکیت می‌باشد. درصد سهام شناور آزاد، مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران نهادی نگهداری نشود (برادران حسن‌زاده و همکاران، 1391).
  • اعضای غیرموظف هیات‌مدیره: عضو پاره وقت هیات‌مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه از شرکت دریافت نمی‌کند (نیکومرام و محمد‌زاده سالطه، 1389).
  • کیفیت افشا: اصل افشا ایجاب می‌کند که صورت‌های مالی به گونه‌ای طرح‌ریزی و تهیه شوند که تصویری دقیق‌تر از رویدادهای اقتصادی که برای یک دوره بر واحد اقتصادی اثر گذاشته‌اند، ارائه شود و نیز در برگیرنده اطلاعاتی باشند که برای یک سرمایه‌گذاری معمولی مفید واقع شوند و موجب گمراهی خواننده نگردند. به طور آشکارتر اصل افشای کامل بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهمی که مورد علاقه و توجه یک سرمایه‌گذار عادی باشد، نباید حذف یا پنهان گردد (پارسائیان، 1381).
  • نوع موسسات حسابرسی: نهاد حسابرسی[1] نقش تعیین‌کننده‌ای در مراقبت و کنترل اشتباهات سهوی اطلاعات حسابداری ایفا می‌کند. این نهاد به عنوان یک شخصیت مستقل برونی وظیفه قضاوت درباره اعتبار صورت‌های مالی تهیه شده طبق اصول حسابداری را بر عهده دارد (صادقی‌پور، 1392).
  • نسبت پرداخت سود سهام: این نسبت رابطه بین سود متعلق به سهامداران عادی و سود پرداخت شده به آنها را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر این نسبت نشان‌دهنده این است که چند درصد از سهم سود خالص بعد از کسر مالیات و کسر سود ممتاز بین سهامداران عادی تقسیم شده است.

عملکرد شرکت: عملکرد شرکت، حاصل فعالیت‌ و بازده سرمایه‌گذاری‌ آن در یک دوره معین است. معیارهای متفاوتی برای اندازه‌گیری عملکرد استفاده می‌شود، مانند بازده دارایی‌ها، شاخص Q توبین، بازده سرمایه‌گذاری‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم (حسینی و همکاران، 1389).

 

 1-8 ساختار کلی پژوهش

ساختار پژوهش حاضر به شکل ذیل است:

فصل اول: کلیات پژوهش

در این فصل مقدمه، بیان مسئله، فرضیه­ها، اهداف پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، روش انجام پژوهش و تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این فصل ساختار کلی و خلاصه­ای از فصل اول پژوهش بیان می­گردد.

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط

در این فصل پس از تشریح مختصری در خصوص مباحث حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، به تعریف متغیرهای مربوط به هر کدام پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل سوابق خارجی و داخلی انجام شده در این زمینه­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

در این فصل مقدمه، تدوین فرضیه‌های پژوهش، متدولوژی پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها، مد‌ل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش، روش‌های آماری پژوهش و نرم‌افزارهای مورد استفاده ارائه می‌گردد.

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

این فصل شامل مقدمه، آمار توصیفی و آزمون فرضیه‌های پژوهش است. در این فصل، پردازش داده‌ها، یافته‌های پژوهش و نتایج بیان شده و در مورد کلیه فرضیه‌ها تجزیه و تحلیل کافی صورت می‌گیرد.

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

فصل پایانی پژوهش حاضر شامل تفسیر نتایج پژوهش، خلاصه پژوهش، پیشنهادهای کاربردی پژوهش و پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آتی و محدودیت‌های پژوهش است. در این فصل سعی می‌شود اهم اطلاعات و یافته‌های پژوهش ذکر گردد.

[1]. Audit Institution

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی