پایان نامه ارشد: بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 – فروش پایان نامه

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

 

عنوان                                                           صفحه

 

مقدمه………………………………………………….    1

الف ـ بیان مسئله………………………………………………….    2

ب ـ سئوال­های تحقیق………………………………………………….    3

ج ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………….    4

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………….    4

ه ـ روش تحقیق………………………………………………….    4

ز ـ سازماندهی تحقیق………………………………………………….    4

 

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    7

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر………………………………………………….    7

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    7

بند اول : تعریف لغوی………………………………………………….    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………………………………………………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی………………………………………………….    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران………………………………………………….    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………………………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران………………………………………………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی………………………………………………….    23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی………………………………………………….    26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر………………………………………………….    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی………………………………………………….    35

بند اول : فعل………………………………………………….    35

بند دوم : ترک فعل………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن………………………………………………….    36

بند چهارم : حالت و وضعیت………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………….    36

گفتار سوم : رکن معنوی………………………………………………….    37

بند اول : علم………………………………………………….    37

بند دوم : سوءنیت عام………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………….    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………….    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………….    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………….    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………….    40

ـ عنصر مادی………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی………………………………………………….    41

ـ عنصرقانونی………………………………………………….    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی………………………………………………….    42

ـ عنصرمعنوی………………………………………………….    42

ـ عنصر قانونی………………………………………………….    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………….    42

– عنصر مادی………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………….    43

– عنصر قانونی………………………………………………….    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    43

1ـ عنصر مادی………………………………………………….    43

2ـ عنصر معنوی………………………………………………….    44

3ـ عنصر قانونی………………………………………………….    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………………….    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت………………………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………………….    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    49

1ـ عنصر مادی حمل………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء………………………………………………….    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………………….    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………………….    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم خرید………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم فروش………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………….    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    53

ب ـ جرایم وابسته………………………………………………….    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………….    55

الف ـ علم به موضوع………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………….    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد………………………………………………….    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    59

الف ـ  علم به موضوع………………………………………………….    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………….    59

ج ـ انگیزه………………………………………………….    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    62

الف ـ علم به موضوع………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………….    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………………………………………………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری………………………………………………….    63

گفتار اول : مجازات اعتیاد………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………………….    65

مبحث دوم : شیوه­های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    66

گفتار اول : مشارکت………………………………………………….    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………….    66

گفتار سوم : شروع به جرم………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان………………………………………………….    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………………….    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم………………………………………………….    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    90

 

 

 

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن………………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی………………………………………………….    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی………………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………….    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا………………………………………………….    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی………………………………………………….    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا………………………………………………….    88

الف ـ جرم زایی………………………………………………….    89

ب ـ قانونمند سازی………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن………………………………………………….    90

بند اول : قبل از انقلاب………………………………………………….    90

بند دوم : بعداز انقلاب………………………………………………….    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی………………………………………………….    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد………………………………………………….    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………….    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات………………………………………………….    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات………………………………………………….    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات………………………………………………….    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………….    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن………………………………………………….    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات………………………………………………….    99

5ـ پذیرش مجازات………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات………………………………………………….    100

الف ـ معایب کیفر معتادین………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………….    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………….    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت………………………………………………….    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………….    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………….    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………….    109

بند اول : رهایی از شکنجه………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………….    111

بند چهارم : حق ازدواج………………………………………………….    112

بند پنجم : حق درمان………………………………………………….    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه………………………………………………….    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان………………………………………………….    115

گفتار اول : جرم انگاری………………………………………………….    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………….    115

بند دوم : اصل ضرورت………………………………………………….    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………….    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………………….    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988………………………………………………….    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد………………………………………………….    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟………………………………………………….    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری………………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین………………………………………………….    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان………………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389………………………………………………….    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………….    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………….    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………….    132

بند سوم : حمایت پزشکی………………………………………………….    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………………….    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی………………………………………………….    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………….    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………………………………………….    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق………………………………………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون………………………………………………….    140

بند اول : عدم حمایت مالی………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال………………………………………………….    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………….    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………….    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………….    146

منابع و مآخذ………………………………………………….    149

 

 

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389