پایان نامه ارشد: بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………. 2

1-1-مقدمه………………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………… 5

1-3-اهداف تحقیق…………………………………………… 7

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………….. 8

1-5-کاربرد نتایج تحقیق…………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………….. 11

2-1-پیشینه تحقیق………………………………………. 12

2-1-1-مطالعات داخلی…………………………………. 12

2-1-2-مطالعات خارجی……………………………….. 14

2-1-3-نقد مطالعات پیشین………………………….. 15

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی………………………. 15

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی…………………….. 16

2-2-مبانی نظری تحقیق……………………………….. 16

2-2-1-مبانی مفهومی…………………………………… 16

2-2-1-1-نهاد و سازمان……………………………….. 18

2-2-1-2-اهمیت سازمان‌ها در جامعه…………… 19

2-2-1-3-ماهیت فساد اداری……………………….. 21

2-2-1-4-علل ظهور فساد اداری…………………… 21

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری……………………. 23

2-2-2-مروری بر نظریه های مرتبط……………… 24

2-3-چارچوب نظری……………………………………… 30

2-4-مدل تحقیق…………………………………………… 32

2-5- فرضیه های تحقیق………………………………. 32

فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 34

3-1-روش شناسی تحقیق……………………………… 35

3-2- روش تحقیق………………………………………… 35

3-3-ابزار تحقیق……………………………………………. 35

3-4-جامعه آماری………………………………………….. 36

3-5-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………….. 36

3-6-تعریف  مفاهیم………………………………………. 36

3-6-1-تعریف نظری یا مفهومی……………………. 36

3-6-2-تعریف عملیاتی………………………………….. 38

3-7-اعتبار…………………………………………………….. 40

3-8-پایایی……………………………………………………. 41

3-9-روش تجزیه  و تحلیل داده ها……………….. 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای آماری………………………………………………………………………. 42

4-1- مقدمه………………………………………………….. 43

4-2 – یافته های توصیفی……………………………… 43

4-3-یافته های استنباطی……………………………… 48

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………….. 60

5 – 1- خلاصه پژوهش………………………………….. 61

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………… 62

5-3-پیشنهادها و راهکارها…………………………….. 65

5-4-محدودیت‌ها و موانع………………………………. 66

منابع………………………………………………………………. 67

پیوست…………………………………………………………… 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

  عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول شماره3-1-ارزیابی پایایی متغیر وابسته.. 41

جدول: 4-1- فراوانی و درصدفراوانی سن آزمودنیها………………………………………………………………………. 44

جدول 4-2-فراوانی و در صد فراوانی جنسیت آزمودنیها………………………………………………………… 44

جدول 4-3-فراوانی و در صد فراوانی تأهل آزمودنیها………………………………………………………… 44

جدول 4-4-فراوانی و در صد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها……………………………………….. 45

جدول 4-5-فراوانی و در صد فراوانی وضعیت شغل آزمودنیها………………………………………………………… 45

جدول 4-6-فراوانی و در صد فراوانی نوع شغل آزمودنیها………………………………………………………… 46

جدول: 4-7-فراوانی و درصد فراوانی درآمد آزمودنیها………………………………………………………… 46

جدول 4-8-فراوانی و در صد فراوانی خودرو آزمودنیها………………………………………………………… 46

جدول 4-9-فراوانی و در صد فراوانی نوع خودرو آزمودنیها………………………………………………………… 47

جدول 4-10-فراوانی و در صد فراوانی وضعیت منزل آزمودنیها………………………………………………. 47

جدول 4-11- ضریب همبستگی رابطه وضعیت امکانات و نگرش به فساد اداری………………………. 49

جدول 4-12- ضریب همبستگی رابطه بین درآمد ونگرش به فساد اداری……………………………………. 49

جدول 4-13- ضریب همبستگی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و نگرش به فساد اداری……… 50

جدول 4-14- تحلیل واریانس یکطرفه نگرش و مقایسه میانگین به فساد اداری در سطوح مختلف تحصیلات……………………………………………………….. 51

جدول 4-15- ضریب همبستگی رابطه بین سن و نگرش به فساد اداری……………………………………… 52

جدول 4-16- مقایسه نگرش به فساد اداری در جنسهای مختلف……………………………………………. 53

جدول 4-17- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از رادیو 54

جدول 4-18- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از روزنامه………………………………………………………………………. 55

جدول 4-19- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از تلویزیون…………………………………………………………. 56

جدول 4-20- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از اینترنت………………………………………………………………………. 57

جدول 4-21- مقایسه نگرش کارکنان و مراجعین به فساد اداری با توجه به میزان استفاده از ماهواره………………………………………………………………………. 58

جدول 4-22- مقایسه نگرش به فساد اداری در بین کارکنان و مراجعین…………………………………. 58

جدول 4-23- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه. 59

 

 

چکیده

فساد اداری پدیده‌ای است که در تمام ادوار تاریخ گریبان‌گیر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد عارضه‌ای است که الگو‌سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده‌ها از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه‌ سیاسی حساسیت برانگیز است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج بوده است، تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان(18091) و مراجعین به ادارات شهر یاسوج حدود (9000) نفر در سال 1393بوده­اند. حجم نمونه تحقیق 400 نفر،‌که در برآورد حجم نمونه از جدول لین (­1976­) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه‌‌ ای چند‌ مرحله‌ای، ­و برای نمایش یافته‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنوا،‌ آزمون پیرسون و رگرسیون چند‌ متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت امکانات، درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سن، سطح تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه معناداری با نگرش نسبت به فساداداری دارند ولی تنها تأثیر متغیر جنسیت در این تحقیق تأیید نشده است. نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، (7/18) درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه نهایی این که اغلب عوامل اقتصادی و اجتماعی در نگرش نسبت به فساد اداری نقش دارند.

 

واژگان کلیدی: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، نگرش، فساداداری، یاسوج

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری