تاثیرگذاری مقتضیات زمان ومکان براحکام

دانلود پایان نامه

تاثیرگذاری مقتضیات زمان  ومکان براحکام

یکی از لوازم عقلی حکومت وجودنهادی است درساخت قدرت که به منظورایجادوحفظ نظم وامنیت داخلی وخارجی وپایداری ازمنافع ومصالح ثابت ومتغیرملت تصمیم گیری نمایدونظربه اینکه تصمیم گیری ومدیریت امری است که دربستر متغیرزمان ومکان صورت می پذیردنه درخلا بنابراین شکی نیست که مصالح ومفاسدخارجی درنوع تصمیم گیری عقلایی دخالت می کنند.به عبارات دیگرمصلحت ومصلحت اندیشی پایه ومایه اصلی تصمیم گیری درعرصه حکومتداری است واگرحکومت دراسلام را حکومتی ولایی تلقی کنیم کمااینکه نظریه رایج درایران امروز همین است پس مصلحت یابی از ارکان حکومت ولایی خواهدبود.ازمنظرفقه اسلامی،حکومت دینی موظف است که براساس مصلحت مسلمانان عمل کند .احکام حکومتی یا احکام ولایی به تمام تصمیم گیریهای منبعث ازولی فقیه گفته می شودوزمان ومکان درتصویب این قوانین نقش اساسی را داراست غالب قوانین ومقررات کنونی مجرادرایران ازنوع احکام حکومتی وکیفری می باشد .مثل قانون مجازات اسلامی ،قانون اقدامات تامینی وتربیتی،وقانون تخلفات گمرکی و…(رضایی،1382،ص67)