دانلود پایان نامه : تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

فناوری اطلاعات فرصت های جدیدی را برای سازمان ها پدید آورده است نا نتوانند با یکدیگر ارتباطی نزدیک تر را برقرار نمایند، از منابع و امکانات مشترک بهره جویند و مدل های جدید کسب و کار را تجربه کنند. (رضایی، 1383: 71)

سازمان ها برای ورود به عصر اصلاعات فرآیندهای سنتی خود را مورد مطالعه قرار داده و با مهندسی مجدد آن ها تمهیدات لازم برای بهره مندی بیشتر از فناوری اطلاعات را فراهم می اورند. فناوری اطلاعات به عنوان ابزار و بستر توسعه سازمان تغییرات و تحولات زیادی را در سازمان پدید می اورد از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تغییر در ساختار سازمانی بدین معنا که ساختار هرمی یا سلسله مراتبی (Hierarchical) سازمان که همراه با انعطاف پذیری، کارایی و رقابت پذیری کمی است به ساختار گسترده هرمی با ارتفاع کم و قاعده وسیع تر تبدیل شده و به سوی سازمان های شبکه ای و مجازی پیش می رود که از انعطاف پذیری و کارایی بیشتر برخوردار است. (رضایی، 1383: 72)
 • تمرکز یا عدم تمرکز سازمانی بدین معنا که به کارگیری فناوری اطلاعات با توجه به دیدگاه مدیریت سازمان می تواند موجب تمرکز یا عدم تمرکز مدیریت گردد. مدیرانی که مایل به تمرکز بیشتر در تصمیم گیری می باشند می توانند با به کار گیری این فناوری، اطلاعات بیشتری جمع آوری کرده و تصمیمات بیشتری را به صورت متمرکز اتخاذ نمایند.  (رضایی، 1383: 72)

از سوی دیگر مدیرانی که مایل به کاهش تمرکز تصمیم گیری هستند می توانند با استفاده از این فناوری، اطلاعات بیشتری را در اختیار کارکنان قرار داده و مشارکت آنان را در تصمیم گیری‌های سازمانی افزایش دهند. (رضایی، 1383: 72)

 • و جلسات الکترونیکی از راه دور این امر میسر می گردد. این فناوری موجب حذف محدودیت های جغرافیایی گشته و به مدیران کمک می کند تا نوعی احساس گروهی خلق نمایند. (رضایی، 1383: 72)
 • جایگزینی نقش انسان و واحدهای سازمانی با سیستم های اطلاعاتی و ماشین ها همراه با ارتقای سطح شغلی انسان در سازمان که خود موجب افزایش کارایی انسان خواهد گشت. از سوی دیگر ضرورت تخصصی تر شدن وظایف و کارکنان، لزوم وجود دوره های آموزشی و تربیت کارکنان متخصص را به دنبال دارد.
 • تقویت رویکرد فرآیندی به جای رویکرد شغلی یا وظیفه ای بدین معنا که بهره گیری از فناوری اطلاعات موجب شناسایی فرآیندهای اطلاعاتی موجود در سازمان و مدیریت بهتر فرآیندها خواهد شد. بنابراین به جای تمرکز بر مشاغل مستقل، به زنجیره ارتباطی آن ها و فرآیندهای اصلی و فرعی برای تحقق اهداف سازمانی توجه می شود. (رضایی، 1383: 72)
 • به کارگیری مؤثر فناوری اطلاعات موجب تقویت روند خودکارسازی و مجازی سازی فرآیندهای فیزیکی سازمان خواهد شد.
 • به کارگیری فناوری اطلاعات موجب افزایش دقت، سرعت عمل و کیفیت در ارائه خدمات و محصولات و کاهش هزینه می گردد. همچنین باعث شناسایی و استفاده از منابع بالقوه گشته و نهایتاً افزایش بهره وری سازمانی را به دنبال دارد. (رضایی، 1383: 73)
 • فناوری اطلاعات موجب حذف محدودیت های زمانی و مکانی و مرززدایی سازمان خواهد شد.
 • بهره گیری از مدل های نوین کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات موجب تنوع بیشتر در ارائه خدمات و محصولات خواهد گشت. (رضایی، 1383: 73)
 • استفاده از فناوری اطلاعات موجب تسهیل ارتباطات محیطی سازمان خواهد شد.
 • استفاده از فناوری اطلاعات می تواند بر شیوه مدیریت سازمان تأثیر گذارد به عنوان مثال امکان مدیریت و نظارت از راه دور را میسر می کند. (رضایی، 1383: 73)
 • استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک فناوری جدید تأثیراتی را بر فرهنگ سازمانی و کاری کارکنان خواهد داشت.