تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                                                     شماره صفحه     

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه .………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………….……………………………………………………………….5

1-4-  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………….……………………………………………………..6

1-5-  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-  فرضیه های پژوهش …………………………………………..………………………………….…. ……….6

1-7-  قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش……………………………………………………………………….………………………….7

1-8- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ..…………………………………………………………….…………………………………………….7

1-9- خلاصه فصل یک و اقداماتی که در فصل های بعد انجام خواهد گرفت ….…………………………………………………….………11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه .………………………………….……………………………………………………………………………………………………..13

2-2- تاریخچه شکل گیری پنج اس ..…………..……………………….……………………………………………………………………….14

2-3- پنج اس .….……….….………………………………………………………………………………………………………………………17

2-4- تاریخچه نظام آراستگی .…………….……………………………………………………………………………………………………….25

2-5- نظام آراستگی در مدیریت سازمان ها و کارکنان .……………………………….…………………………….…………………………27

2-6- مراحل پیاده سازی نظام پنج اس ……………………………………………………………………………………………28

2-7- پنج اصل آراستگی در محیط کار و زندگی ………….…………………………………………………………………………………….29

2-8- دستاوردهای اجرای نظام پنج اس ..……….…………………………………………………………………………………………………33

2-9- آثار روانی آراستگی محیط کار ………….………………………………………………………………………………………………….36

2-10- هدف های نظام آراستگی .…………………….……………………………………………………………………………………………37

2-11- بهبود بهره وری با نظام پنج اس .………………….……………………………………………………………………………………….38

2-12- دیدگاه ها در مورد پنج اس.……………………………………………………………………………………………………………….39

2-13- عملکرد کارکنان.………………………………………………………………………………………………………….……………….46

2-14- تعریف عملکرد.……..……………………………………………………………………………………………………………………..47

2-15- ارزیابی عملکرد.………………..…………………………………………………………………………………………………………..47

2-16- مدیریت عملکرد سازمان.………………………………………………………………………………………………………………….51

2-17- اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد .…………………………………………………………………………………………………………54

2-18- همسو سازی عملکرد کارکنان با استراتژی سازمان .……………………………………………………………………………………55

2-19- ارزشیابی عملکرد کارکنان پروژه ……………………………………………………………………………………………………….56

2-20- ارزیابی عملکرد کارکنان ..…………….…………………………………………………………………………………….…………..57

2-21- معیارهای ارزیابی عملکرد ..……….……………………………………………………………………………………………………..58

2-22- روش های مختلف ارزیابی عملکرد ..…………….……………………………………………………………………………………..59

2-23- هدف نهایی از ارزیابی عملکرد .………….….………………………………………………………………………………………….62

2-24- دیدگاه های راجب عملکرد کارکنان ………….………………………………………………….…………..……………………….63

2-25- پیشینه تحقیق ..………….………………………………………….……………………………………………………………………..68

2-26- مدل مفهومی پژوهش ..……….………………….…………………….…………………………………………………………………71

2-27- تاریخچه و معرفی مکان پژوهش. ..………….…………………….…….….…………………………………………………………..72

2-28- خلاصه اقدامات فصل دو و اقداماتی که در فصل سه انجام خواهدگرفت……………………………………………………………..73

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه .……….………..…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-2- روش تحقیق ………..…………………………………..………………………………………………………………………………….75

3-3- جامعه‌ آماری… ……….…….……………………..……………………………………………………………………………………….75

3 –4- حجم نمونه ……….…………………………….………………………………………………………………………………………….75

3-5- ابزار پژوهش …………………………………………….………………………………………………………………………………….76

3-6- روایی و پایایی…. …………..……….……………………………………………………………………………………………………..77

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………..……………….……………………………………………………….79

3-8- خلاصه اقدامات فصل سه و اقداماتی که در فصل چهار انجام خواهد گرفت……………………………………………..……………79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2- آمار توصیفی ……………………………………..……………………………………………………………………………………….81

4-3- آمار استنباطی ……………..………………………………………………………………………………………………………………85

4-4- خلاصه اقدامات فصل چهار و اقداماتی که در فصل پنج انجام خواهد گرفت. …………..…………………………………………..97

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ………..…………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-2- نتایج پژوهش ……………………..………………………………………………………………………………………………………99

5 –3- پیشنهادهای پژوهش …..…..………………………………………………………………………………………………………….101

5-4- پیشنهادات برای پژوهش های آینده ……………..…..……………………………………………………………………………….102

5-5- محدودیت های پژوهش ………..………………………………………………………………………………………………………102

5-6- خلاصه اقدامات انجام گرفته در فصل پنجم ………..………..……..………………………………………………………………..103

منابع

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..104

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..107

پیوست ها ……..………………..………………………………………………………………………………………………………………108

چکیده انگلیسی……………………….………….………..……………………………………………………………………………………114

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                      شماره صفحه

جدول 2-1- پنج اس …………….……………………………………………………….……………………………………………………………17

جدول 2-2- مزایای سیستم پنج اس …..…………………………………………………………………………………………………………….36

جدول 2-3- جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان ………….…………………………………………………60

جدول 2-4- جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان ……………….………………………60

جدول 3-1- نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان …….…………………………………………………………………………….76

جدول 3-2- گویه ها و سوالات مربوط به نظام ارزشیابی پنج اس ……………..……………………..……………………………………….77

جدول 3-3- نمره گذاری مقیاس نظام ارزشیابی پنج اس ………………………………………….…………………………………………….77

جدول 3-4- روایی متغیر عملکرد کارکنان ……….……………….…………………………………………………………………………….78

جدول 3-5- روایی متغیر نظام ارزشیابی پنج اس …………………..….…………………………………………………………………………78

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سن …………………………………………………………………………………….81

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنس ………….……..…………..………………………………………………….82

جدول 4–3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر میزان تحصیلات ……….……………..…………………………………………… 82

جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر رشته تحصیلی ………….…………………………………………………………….83

جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر سابقه خدمت …………………….…………………………………………………..83

جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر عملکرد کارکنان …………………………..……………………………………….84

جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر نظام آراستگی ……………….……………………………………………………….84

جدول 4-8- نتایج آزمون دوربین واتسون ……………….………..……………………………………………………………………………..85

جدول 4-9- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ………………..…………………………………………………………..86

جدول 4-10- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته …………………………………………………………………….87

جدول 4-11- نتایج آزمون دوربین واتسون …………..…….……………………………………………………………………………………87

جدول 4-12- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ……………………………………………………………………………88

جدول 4-13- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ………………………..………………………………………….89

جدول 4-14- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………89

جدول 4-15- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ……………………………………..……………………………………90

جدول 4-16- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ………………………………………..………………………….91

جدول 4-17- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………91

جدول 4-18- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان …………………….….…………………………………………………92

جدول 4-19- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ……….………….…..…………….…………………………….93

جدول 4-20- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………93

جدول 4-21- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان …..………………………………………………………………………94

جدول 4-22- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ……..…………………………………………………………….95

جدول 4-23- نتایج آزمون دوربین واتسون ………………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-24- جدول تحلیل واریانس تک متغیره عملکرد کارکنان ………………..…………………………………………………………96

جدول 4-25- جدول سطح معنی داری متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته ………………..………………………………………………….97

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                                        شماره صفحه

شکل 2-1- اصل ساماندهی از اصول پنج اس (تیموری، 1386).………………………………………………………………………………….20

شکل 2-2- گونه شناسی انضباط کارکنان (فنلی، 1998) ……….……….……………………………………………………………………….40

شکل 2-3- مدل مفهومی پژوهش ………………….……………………………………………………………………………………………….72


دانلود از لینک زیر :

چکیده

آشنایی با نظام آراستگی در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار است. هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیر نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان در شرکت پتروشیمی مبین می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان پتروشیمی مبین واقع در عسلویه می باشد. که تعداد آنها حدود 1300 نفر می باشد.  حجم نمونه 190 نمونه می باشد و با استفاده از  روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نیاز برای این پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد کارکنان کاندری (2005) و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش نظام آراستگی پنج اس می باشد. نتیجه اصلی به دست آمده از پژوهش حاکی از تاثیر گذاری نظام آراستگی بر عملکرد کارکنان می باشد. همچنین تمامی ابعاد پنج گانه نظام آراستگی نیز بر عملکرد کارکنان تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: نظام آراستگی پنج اس، عملکرد کارکنان، پتروشیمی مبین.