تحقیق رایگان با موضوع دیفرانسیلی، است[۱۰,۱۱].، (۲-۴۶)، نوشت:

(۲-۴۶) باید از یک کوچکتر باشد.

۲-۴-۲-۲- روش تغییرات تکراری
برای بیان اصول این روش ، سیستم کلی غیر خطی زیر در نظر گرفته می شود:
(۲-۴۷)

که L یک عملگر دیفرانسیلی خطی و N یک عملگر دیفرانسیلی غیر خطی است[۱۰,۱۱].
بر اساس این روش می توان فرمول تکرار زیر را نوشت:
(۲-۴۸)

در

دیدگاهتان را بنویسید