تحقیق رایگان با موضوع لاگرانژی، کاراترین، شود]۲[.، کلی،

۲-۴-۳- روش های عددی
روش های عددی متعددی برای حل مسائل مهندسی وجود دارد که می توان از روش های تفاضل محدود، اجزا محدود و حتی اجزای نامحدود نام برد. در این قسمت خلاصه ای از دو دیدگاه اویلری و لاگرانژی در حل عددی اجزا محدود سیستم سد- مخزن ارائه می شود]۲[. در حالت کلی، روش های عددی کاراترین روش ها برای حل مسائل

دیدگاهتان را بنویسید