تحقیق رایگان با موضوع مقدار خطا

مهمی را در حرکت هارمونیک بازی می‌کند.
همچنین بوستامانته و همکاران[۱۷] اثر امواج سطحی را برای تحریک هارمونیک بررسی کرد و خطای نادیده گرفتن امواج سطحی را به صورت زیر بدست آورد:
(۳-۸)

(۳-۹)

(۳-۱۰)

که در روابط فوق h عمق مخزن برحسب متر، ‍T پریود تحریک برحسب ثانیه وe مقدار خطا می‌باشد.
زنگار[۱۸] فشار

دیدگاهتان را بنویسید