تحقیق رایگان با موضوع (۲-۳۹)، (۲-۴۲)، نوشت:، (۲-۴۵)

اولیه (۲-۳۹) تبدیل می گردد. بنابراین فرآیند افزایش یکنواخت از صفر به یک، همان فرآیند تبدیلبه می باشد که این فرآیند اساس هموتوپی است.
فرض اساسی در این روش، این است که جواب معادله (۲-۴۲) را بتوان به صورت یک سری توانی از P نوشت:
(۲-۴۵)

و در نهایت با حد زیر می توان جواب تقریبی معادله (۲-۳۹) را بدست

دیدگاهتان را بنویسید