تحقیق رایگان با موضوع (۳-۱۵)، (۳-۱۱)، گرفت،، (۳-۳)،

مختصات

شرایط مرزی که چوپرا برای شتاب افقی در نظر گرفت، با توجه به شکل (۳-۳)، بر اساس تابع پتانسیل سرعت به صورت زیر است[۱]:
(۳-۱۱)

(۳-۱۲)

(۳-۱۳)

(۳-۱۴)

(۳-۱۵)

به دو روش می‌توان مساله فوق را با فرضیات در نظر گرفته شده حل نمود. یک روش استفاده از پاسخ فرکانس مختلط با انتگرال فوریه است که برای سیستمهای خطی

دیدگاهتان را بنویسید