تحقیق رایگان با موضوع (۳-۲۴)، (۳-۴)، t=0، در،

دانلود پایان نامه

حقیقی و ضرب آن در، پاسخ فشار برای همان تحریک به صورت زیر است:
(۳-۲۴)

که در آن کمترین مقدار n است بطوریکه باشد.
معادلات (۳-۲۳) و (۳-۲۴) برابر خواهند بود اگر و یا باشد زیرا در آن صورت قسمت از معادله (۳-۲۴) حذف خواهد شد. در شکل (۳-۴) این نتایج در لحظه t=0 در مکان های مختلف نشان داده شده است.
همانطور که در

دیدگاهتان را بنویسید