دانلود پایان نامه – تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده……………………………………………………… 1

فصـل اول: کلیـات تحقیـق

1-1-مقدمه ……………………………………………….. 3

1-2-بیان مسئله …………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………. 5

1-4- چارچوب نظری ……………………………….. 8

1-5- سوالات تحقیق …………………………………. 9

1-5-1-سوال اصلی …………………………………… 9

1-5-2-سوالات فرعی ……………………………….. 9

1-6- اهداف تحقیق …………………………………… 9

1-7-کلیات انجام تحقیق …………………………… 10

1-8-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………. 10

1-8-1- ارزیابی عملکرد  …………………………. 10

1-8-2- تحلیل پوششی داده ها …………………. 11

1-9-  قلمرو پژوهش ………………………………. 12

1-9-1- قلمرو موضوعی پژوهش ……………… 12

1-9-2- قلمرو مکانی ………………………………. 12

1-9-3- قلمروزمانی ………………………………… 12

فصـل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه …………………………………………………….. 14

بخش اول

2-1-1-مفهوم کارایی ……………………………….. 16

2-1-2- عملکرد سازمانی …………………………. 17

2-1-3-ارزیابی کارایی ……………………………… 19

2-1-3-1-مفهوم ارزیابی کارایی ………………… 19

2-1-3-2-رویکرد‌های اندازه گیری کارایی …. 22

2-1-3-3- روش‌های ارزیابی کارایی …………. 22

2-1-3-4- فرآیند ارزیابی کارایی ………………. 25

2-1-3-5- چالش‌های ارزیابی کارایی ………… 25

2-1-3-6- عوامل موثر برکارایی سازمانی …… 27

2-1-3-7-محیط بیرونی …………………………… 28

2-1-3-8-محیط درونی …………………………… 29

2-1-3-9-دستاوردها ……………………………….. 30

2-1-4-روش‌های اندازه گیری کارآیی ……….. 31

2-1-5-ضرورت و اهمیت ارزیابی کارایی …… 32

بخش دوم

2-2-1-تحلیل پوششی داده‌هاDEA   ……….. 34

2-2-2-مزایا و معایب تحلیل پوششی داده‌ها  DEA ……………………………………………………. 36

2-2-3-مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی ………………… 38

2-2-4-مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها 39

2-2-4-1-مدل CCR …………………………….. 39

2-2-4-2-مدل BCC …………………………….. 42

بخش سوم

2-3-1- کارایی شرکت‌های بیمه خصوصی …. 43

2-3-2-ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی……………………………………….. 44

2-3-3-نهاده‌ها و ستانده‌ها ……………………….. 45

2-3-3-1-نهاده ها …………………………………… 45

2-3-3-2-ستانده‌ها …………………………………. 46

2-3-4-کاربرد نوآوری در بیمه ………………….. 47

2-3-5-سرمایه‌گذاران نهادی وکارایی شرکت‌ها ………………………………………………………………. 48

2-4- نتیجه‌گیری …………………………………….. 49

2-5-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ………………………………………………….. 50

2-5-1-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………. 50

2-5-2-پیشینه تحقیقات انجام شده درخارج کشور ………………………………………………………………. 52

فصـل سوم: روش اجرای تحقیـق

3-1- مقدمه ……………………………………………. 58

3-2- روش تحقیق ………………………………….. 58

3-3- جامعه آماری ………………………………….. 58

3-4- ابزارهای جمع آوری داده ها …………….. 59

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. 59

3-6- خلاصه فصل ………………………………….. 62

فصـل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………. 64

4-2- مفاهیم ورودی و خروجی ………………… 64

4-3- بررسی نتایج با مدل CCR ………………. 68

4-4- بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) ………………………………………… 69

4-5- بررسی کارایی مقیاس ………………………. 70

4-6- مجموعه مرجع ……………………………….. 72

4-7- مازاد عامل تولید(Is)  و مازاد محصول(Os) ………………………………………………………………. 77

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………. 85

5-2-پاسخ به پرسش های پژوهش …………….. 85

5-3-نتیجه گیری …………………………………….. 88

5-4- پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش . 89

5-5-  پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………… 90

5-6- محدودیت های تحقیق …………………….. 91

منابع و مآخذ …………………………………………… 92

پیوستهـا و ضمائـم …………………………………. 100

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

جدول 4-1- نهاده های شرکت‌های بیمه خصوصی کشور ( سال 1392)…………………………………. 66

جدول 4-2- ستانده های شرکت های  خصوصی کشور ( سال 1392) …………………………………. 67

جدول 4-3- بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور … 68

جدول 4-4- کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس ……………………………………………………. 70

جدول 4-5- مجموعه مرجع شرکت ها، و وزن هر کدام در حالت BCC ………………………………. 72

جدول 4-6- رتبه بندی شرکت ها بر مبنای روش شمارشی …………………………………………………. 75

جدول  4-7- رتبه بندی شرکت‌ها بر مبنای روش وزنی ………………………………………………………. 76

جدول 4-8- مازاد ورودی ها(IS) ……………… 77

جدول4-9- مازاد خروجی ها(OS) …………… 78

جدول  4-10- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی ها ی شرکت ها ……………………………. 79

جدول  4-11- مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی های شرکت‌ها …………………………….. 81

جدول1-5- منابع ناکارآمدی شرکت …………… 86

جدول 2-5- پارامترهای کارایی …………………. 89


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

نمودار 2-1- منحنی تولید مرزی با استفاده از وصل نقاط حدی………………………………………………. 24

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

شکل 2-2- الگویی از عملکرد سازمانی………. 28

 

 

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

متن کامل در سایت زیر