تفاوت انگیزش درونی و بیرونی در چیست؟

انگیزش درونی و بیرونی
تمایز مهم در انواع انگیزه های نوع بشر انگیزش درونی و بیرونی است. انگیزش بیرونی از پاداشهای بیرونی ناشی می شود؛ انگیزش درونی از درون شخص سرچشمه می گیرد. هم انگیزه درونی و هم بیرونی در ورزش مهم هستند و روانشناسان ورزشی می توانند هم انگیزه های درونی و هم بیرونی را برای بهبود عملکرد اشخاص به کار گیرند. انگیزه های درونی برای شرکت در ورزش شامل تهیج، تفریح، علاقه به عمل و فرصت برای ثابت کردن توانایی خود، بهبود مهارتها و خلاصه به دلیل لذت بردن از ورزش است. بعداً در این فصل ما تکنیک های طرح شده برای افزایش انگیزش درونی را مورد بحث قرار خواهیم داد. به این دلیل این تکنیکها می توانند به طور موثری برای برانگیختن ورزشکاران مورد استفاده قرار گیرند و آنها مستقیماص برانگیزش موثرند. انگیزه های بیرونی می تواند به شکل جایزه، انعام و پاداشهای کمتر ملموس مثل ستایش یا کسب موقعیت مورد استفاده قرار گیرد.
عموماً تمایل داریم تا در ورزش بیشتر به وسیله عوامل درونی برانگیخته شویم تا عوامل بیرونی. اما، برانگیزاننده های بیرونی برای افزایش انگیزش درونی مورد استفاده قرار می گیرند. اصل فزایند بیان می کند ورزشکاری که انگیزش درونی پایین دارد را می توان با افزودن برخی از انگیزشهای بیرونی تقویت کرد. اما این رویکرد منطقی، به وسیله پژوهش تایید نشده است.
موارد مطالعاتی متعددی وجود دارد که ورزشکاران به محض انعقاد قراردادهای سودآور عملکردشان به سرعت دچار افت می شود (ککس 1998). افزایش استرسزای رقاب نیز ممکن است انگیزش درونی را کاهش دهد. فورتر و همکاران (1995) سطوح انگیزش درونی ورزشکاران کانادایی را که با انگیزه تفریحی در ورزش شرکت کرده بودند با آنهایی که درگیر رقابت در ورزشهای دانشگاهی بودند با هم مقایسه کردند. ورزشکاران کالج، که به شدت روی هدف پیروزی تمرکز کرده بودند، انگیزش درونی کمتری، نسبت به آنهایی که برای لذت بردن و تفریح در ورزش شرکت داشتند از خود نشان دادند.
نمونه ای از برانگیزاننده های بیرونی که می تواند به طور موفقیت آمیزی برای تقویت انگیزش درونی مورد استفاده قرار گیرد، سیستم های درجه بندی ورزشهای رزمی مشرق زمین است که معمولاً با شال یا کمربند رنگی مشخص می شوند. برخلاف عقیده عمومی، کمربندها یک سنت باستانی نیستند بلکه بدعت گذاری نسبتاً جدید در ورزشهای رزمی است. این کمربندها محرکهای ملموس و منظم برای پیشرفت هنرجویان می باشند و به منظور برانگیختن آنها جهت ادامه این ورزش طراحی شده اند.
(جارویس، 1380، ص162)

 

Author: مدیر سایت