دانلود پایان نامه – جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت موضوع: 5

ب) اهداف تحقیق.. 5

ج) پرسشهای تحقیق.. 6

د) فرضیه های تحقیق.. 6

ه) روش تحقیق.. 6

و) سازماندهی تحقیق.. 6

فصل نخست: مفاهیم انواع منابع و درآمدی بر مراجع تفسیر قانون.. 8

مبحث نخست : مفاهیم و درآمدی بر انواع تفسیر. 8

گفتار نخست: واژه شناسی.. 9

الف) مفهوم لغوی تفسیر. 9

ب) مفهوم اصطلاحی تفسیر. 9

گفتار دوم: انواع تفسیر. 11

الف) تفسیر موسع و مضیق.. 11

ب) تفسیر ادبی و منطقی.. 16

مبحث دوم: منابع تفسیر قوانین کیفری.. 24

گفتار نخست: منابع اصلی.. 24

الف: قانون. 24

ب: رویه قضایی.. 27

ج: فقه. 27

د: عرف: 29

گفتار دوم: منابع فرعی.. 31

الف: منابع لفظی: 31

ب: منابع غیر لفظی.. 33

مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون.. 36

گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی.. 36

الف) چهارچوب تفسیر قانونی: 36

ب) تشخیص تفسیر قانونی.. 38

گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی.. 40

الف) چهارچوب تفسیر قضایی.. 40

ب) اهمیت تفسیر قضایی.. 43

گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی.. 46

الف) چهارچوب تفسیر حقوقی.. 46

ب) اهمیت دکترین حقوقی.. 46

فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن.. 48

مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. 49

گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون.. 49

الف) مفهوم ابهام تقنینی.. 49

ب) مفهوم اجمال تقنینی: 52

گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی.. 53

الف) مفهوم نقص تقنینی.. 53

ب) مفهوم سکوت تقنینی.. 55

گفتار سوم: تعارض قوانین.. 58

الف) تعارض قوانین داخلی.. 58

ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی.. 65

مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. 66

گفتار نخست : قواعد شکلی.. 66

الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. 67

ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. 68

ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. 69

گفتار دوم : قواعد ماهوی.. 70

الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. 70

ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. 74

ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. 75

د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. 80

ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. 83

نتیجه گیری.. 84

پیشنهادات… 86

منابع.. 87

الف) منابع فارسی.. 87

ب)منابع خارجی.. 89

 

 

 

 

دانلود متن کامل در لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

 پایان نامه جایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران

چکیده

تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی می‌پردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حل‌هایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه می‌دهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.

واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون