تحقیق (پایان نامه) : جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده…………………………………………………….. 1

 

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………….. 3

1-2- بیان مسئله…………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………… 7

1-4- اهداف تحقیق………………………………….. 7

1-5- سوال­های تحقیق……………………………… 7

1-6- فرضیه­های تحقیق…………………………… 8

1-7- روش تحقیق………………………………….. 8

1-8- ساختار تحقیق…………………………………. 9

 

فصل دوم – تعاریف، طبقه بندی و

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای

 

2-1- تعاریف………………………………………………………………….. 11……………………………………………………………….

2-1-1- تعریف جرم………………………………. 11

2-1-2- تعریف جرم شناسی……………………. 11

2-1-3- تعریف پیشگیری……………………. 11

2-1-4- تعریف عوامل جرم­زا………………….. 12

2-1-5- تعریف فضای سایبر………………… 12

2-1-6- تعریف جرم رایانه­ای……………….. 14

2-1-7- تعریف سرقت سنتی…………………… 15

2-1-8- تعریف سرقت رایانه­ای……………… 16

2-2-  طبقه بندی جرایم رایانه­ای……………. 16

2-2-1- جرایم رایانه­ای سنتی………………… 16

2-2-2- جرایم رایانه­ای مدرن………………… 17

2-3- سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران………………………………………………………………. 17

2-3-1- سابقه تقنین سرقت رایانه­ای……….. 19

 

فصل سوم –  تبیین سرقت رایانه­ای

با توجه به سرقت سنتی

 

3-1- مبانی جرم انگاری سرقت سایبری…….. 24

3-1-1- ویژگی­­های سرقت رایانه­ای……….. 25

3-1-1-1- عدم مجاورت مرتکب و بزه­دیده. 25

3-1-1-2- سهولت ارتکاب نسبت به سرقت سنتی……………………………………………………….. 25

3-1-1-3- وسعت ضرر نسبت به سرقت سنتی………………………………………………………………. 26

3-1-1-4- مخفی بودن هویت مجرم…………. 27

3-1-1-5- ملموس نبودن سرقت رایانه­ای…. 27

3-1-1-6- فراملی و بین المللی بودن سرقت رایانه­ای…………………………………………………. 28

3-1-1-7- اطلاعاتی بودن محیط مجازی…… 28

3-1-2- تفاوت در عنصر مادی سرقت رایانه­ ای وسنتی……………………………………………………… 29

3-2- مقایسه ارکان سرقت رایانه­ای با توجه به سرقت سنتی…………………………………………….. 29

3-2-1- رکن قانونی سرقت رایانه­ای و سنتی 30

3-2-1-1- رکن قانونی سرقت رایانه­ای…….. 30

3-2-1-2- رکن قانونی سرقت سنتی…………… 31

3-2-2- رکن مادی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی……………………………………………………….. 32

3-2-2-1- رکن مادی سرقت رایانه­ای………. 33

3-2-2-1-1- مرتکب جرم………………………… 37

3-2-2-1-2- موضوع بزه سرقت……………….. 38

3-2-2-1-3- رفتار مرتکب……………………….. 39

3-2-2-1-4- وسیله ارتکاب جرم…………….. 40

3-2-2-2- رکن مادی سرقت سنتی…………….. 40

3-2-2-2-1- ربودن…………………………………. 41

3-2-2-2-2- مال…………………………………….. 41

3-2-2-2-3- تعلق به غیر……………………….. 42

3-2-3- رکن معنوی سرقت رایانه­ای و سرقت سنتی……………………………………………………….. 43

3-2-3-1- رکن معنوی سرقت رایانه­ای…….. 43

3-2-3-2- رکن معنوی سرقت سنتی…………… 44

3-3- مجازات سرقت رایانه­ای و سنتی………. 44

3-3-1- مجازات سرقت رایانه­ای……………… 44

3-3-2- مجازات سرقت سنتی……………………. 45

3-3-2-1- سرقت مستوجب حد………………… 45

3-3-2-2- سرقت مستوجب تعزیر…………… 46

3-3-2-2-1-  سرقت تعزیری ساده………….. 46

3-3-2-2-2- سرقت تعزیری مشدد………….. 46

3-3-2-2-2-1- سرقت اسناد……………………. 46

3-3-2-2-2-2- سرقت توسط امانت­دار……… 47

3-3-2-2-2-3- عنف مهر………………………… 47

3-3-2-2-2-4-  سرقت اموال تاریخی و فرهنگی……………………………………………………. 47

3-3-2-2-2-5- سرقت اشیا و اموال نظامی توسط نظامیان…………………………………………. 48

3-3-2-2-2-6- زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز………….. 48

3-3-2-2-2-7- سرقت اسناد، دفاتر ثبت و ظبط نیروهای مسلح………………………………………… 48

3-3-2-2-2-8- سرقت به اعتبار زمان، مکان، وسائل……………………………………………………… 49

3-3-2-2-2-9- سرقت همراه با آزار و مسلحانه………………………………………………………………. 49

3-3-2-2-2-10- سرقت دسته جمعی………… 50

3-3-2-2-2-11- سرقت به اقتضای محل وقوع یا زمان وقوع یا تعدد مرتکبین یا وجود رابطۀ خاص بین سارق و مالباخته.. 50

3-3-2-2-2-12- کیف زنی و جیب بری… 51

3-3-2-2-2-13- سرقت در مناطق حادثه زده 51

3-3-2-2-2-14- سرقت وسایل عمومی…… 51

 

فصل چهارم – عوامل سرقت رایانه­ای

و پیشگیری از آن

 

4-1- عوامل سرقت رایانه­ای…………………….. 54

4-1-1- عوامل جرم زای سرقت رایانه­ای…… 54

4-1-1-1- میزان تحصیلات…………………… 54

4-1-1-2- عوامل ذهنی…………………………….. 54

4-1-1-3- سن………………………………………… 55

4-1-1-4- علل و انگیزه­های روانی-عاطفی.. 55

4-1-1-4-1- فقر عاطفی………………………….. 56

4-1-1-4-2-  ناکامی……………………………….. 57

4-1-1-4-3-  حسادت…………………………….. 57

4-1-1-4-4- راحت طلبی و تنبلی اجتماعی… 57

4-1-1-4-5- خودنمایی…………………………. 58

4-1-2- عوامل جرم زای اجتماعی……………… 58

4-1-2-1- محیط فیزیکی……………………. 59

4-1-2-1-1- محیط اقتصادی………………….. 59

4-1-2-1-1-1- بیکاری…………………………. 60

4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصت­های اضافی. 60

4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی…………………………………………… 60

4-1-2-1-2-  محیط سیاسی…………………. 60

4-1-2-1-3- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانه­ای……………………………………… 60

4-1-2-2- محیط مجازی………………………… 61

4-1-2-2-1- گمنامی……………………………….. 61

4-2- پیشگیری از سرقت رایانه­ای…………. 62

4-2-1- پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه­ای…………………………………………………. 62

4-2-1-1- پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای…………………………………………………. 63

4-2-1-1-1-  تبیین پیشگیری اجتماعی. 63

4-2-1-1-2- اعمال پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه­ای……………………………………….. 64

4-2-1-1-2-1- گسترش و توسعه مهارتها و صلاحیتهای تربیتی والدین…………………….. 64

4-2-1-1-2-2- ترغیب و تسهیل بروز انگیزش­های مشروع و سودمند………………….. 64

4-2-1-1-2-3- بر حذر داشتن از سرقت رایانه­ای…………………………………………………. 65

4-2-1-1-2-4- آموزش و آگاهی افراد………. 65

4-2-1-1-2-5- نهادینه کردن اخلاق دینی در فضای مجازی…………………………………………… 66

4-2-1-2 : پیشگیری وضعی از سرقت رایانه­ای…………………………………………………. 66

4-2-1-2-1- تبیین پیشگیری وضعی سرقت رایانه­ای…………………………………………………. 66

4-2-1-2-2- اعمال پیشگیری وضعی در سرقت رایانه­ای……………………………………….. 68

4-2-1-2-2-1- افزایش زحمات ارتکاب جرم………………………………………………………………. 69

4-2-1-2-2-1-1-  تکنیک­های سخت تر کردن هدف………………………………………………………. 69

4-2-1-2-2-1-2- تکنیک­های کنترل­کننده یا محدود­کننده دسترسی………………………………… 70

4-2-1-2-2-1-3- کنترل یا محدود کردن دسترسی به ابزارهای تسهیل کننده جرم………. 71

4-2-1-2-2-1-3-1- اعطای حق دسترسی محدود به کاربران……………………………………… 71

4-2-1-2-2-1-3-2-  نصب نرم افزارها…….. 72

4-2-1-2-2-1-3-3- رمز نگاری اطلاعات و داده­ها……………………………………………………………..72

4-2-1-2-2-1-3-4- فیلترینگ…………….. 73

4-2-1-2-2-1-4- منحرف نمودن جهت ارتکاب جرم………………………………………………………… 74

4-2-1-2-2-2- افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم……………………………………………….. 75

4-2-1-2-2-2-1- تدابیر نظارتی…………….. 75

4-2-1-2-2-2-2- نظارت غیر رسمی………. 76

4-2-1-2-2-3- کاهش سود و منافع حاصل از ارتکاب سرقت رایانه­ای……………………………. 77

4-2-1-2-2-3-1- تقویت محافظت از آماج جرم………………………………………………………… 77

4-2-1-2-2-3-2-  کاهش یا حذف منافع قابل پیشبینی………………………………………………… 78

4-2-1-2-2-3-3-  کاهش جذابیت امکانات ارتکاب جرم…………………………………………….. 78

4-2-1-2-2-3-4-  کاهش عوامل محرک در ارتکاب جرم…………………………………………….. 79

4-2-2- پیشگیری کیفری از سرقت سایبری………………………………………………………………. 79

4-2-2-1- تبیین مشکلات پیشگیری سرقت سایبری………………………………………………….. 80

4-2-2-1-1- حقوق کیفری ماهوی………….. 80

4-2-2-1-2- حقوق کیفری شکلی…………… 82

نتیجه‌گیری و پیشنهادها…………………………….. 85

فهرست منابع……………………………………………. 90

1- منابع عربی………………………………………….. 90

2- منابع فارسی………………………………………… 90

2-1- کتابها……………………………………………… 90

2-2- مقاله­ها و نشریه­ها…………………………… 91

3-2 پایان نامه­ها و تقریرها……………………… 92

چکیده انگلیسی ……………………………………. 94

متن کامل:

جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق