دانلود تحقیق در مورد اکوتیپهایی، حبیبیخانیانی، پژوهش،،

گرفت که نتایج این پژوهش، ارقام مورد مطالعه را به ۵ گروه اصلی تقسیم نمود (سلاحورزی و همکاران، ۱۳۸۹).
همچنین در تحقیقی دیگر حبیبیخانیانی و همکاران (۱۳۸۸) در بررسی تنوع ژنتیکی ۲۲ توده سیر ایران از نشانگر مولکولی RAPD استفاده کردند و هدف این مطالعه را بررسی تنوع ژنتیکی موجود در اکوتیپهایی با منشاء جغرافیایی مختلف به منظور تعیین

دیدگاهتان را بنویسید