دانلود تحقیق در مورد تکرارپذیری

کولتیوارها۶۶(ولف و همکاران، ۱۹۹۵)۶۷ و تهیه نقشههای لینکاژی(بیکر و همکاران، ۱۹۹۵)۶۸ به خوبی مورد استفاده قرار میگیرد. این روش بقدری حساس است که حتی میتواند دو فرد کاملا شبیه به یکدیگر را از هم متمایز کند(ردی و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۲-انواع نشانگر
۲-۲-۱-نشانگر RAPD
روش RAPD علیرغم تکرارپذیری کم، یکی از روشهای تعیین تنوع ژنتیکی

دیدگاهتان را بنویسید