دانلود تحقیق در مورد قهوهای، سبز،، لپه، نارنجی،

به سبز، خاکستری، قهوهای یا سیاه باشد و دارای لکهها یا رگههای سیاه یا قهوهای تیره باشند. بطور معمول سطح بذرها صاف است، اما ممکن است سطح بعضی از انواع بذرهای بزرگ چروکیده باشد. ناف به شکل بیضی باریک و بسیار ریز است. رنگ لپه ممکن است نارنجی، زرد یا سبز باشد که پس از یک دوره در انبار زرد میشود (وب و هوتین،۱۳۷۶). بذرهای عدس به دلیل

دیدگاهتان را بنویسید