دانلود تحقیق در مورد (پیرانی، جمعیتهای، گروهبندی، (۱۳۸۴)

دانلود پایان نامه

با استفاده از ۱۰ عدد نشانگر RAPD توسط پیرانی و همکاران (۱۳۸۸) بررسی شدند. در دندوگرام۷۱ ترسیم شده سه گروه ژنتیکی حاصل شد. نتیجه این بود که نشانگرهای RAPD توانستند تا حدی جمعیتهای مورد مطالعه را گروهبندی نمایند (پیرانی و همکاران، ۱۳۸۸).
دشتی و همکاران (۱۳۸۴) در بررسی تنوع ژنتیکی تودههای تره ایرانی، بیان داشتند که با توجه به

دیدگاهتان را بنویسید