دانلود تحقیق در مورد کرکی، پیگمانهای، آنتوسیانین، نازک،

است (موئل بایر و همکاران، ۱۹۹۵)۶۰.

۱-۱۲-۲-ساقه
ساقه عدس نازک، چهارگوش و دارای زوایای برجسته است. بطور کلی ساقه آن علفی و ضعیف است. با پیشرفت رشد گیاه، بخش پایینی ساقه چوبی میشود. درجه کرکی از کاملا کرکی تا تقریبا صاف متفاوت است. همچنین ساقه اغلب دارای پیگمانهای رنگی آنتوسیانین میباشد که در بعضی موارد وجود نداشته و یا فقط

دیدگاهتان را بنویسید