دانلود تحقیق در مورد گستردهای، میشود(ردی، ژنتیکی(کانتی، ۱۹۹۵)۶۵،

موجودات با یکدیگر از مشاهدات مزرعهای، اطلاعات شجرهای و نشانگرهای پروتئینی استفاده میگردید. اما امروزه با توجه به توسعه نشانگرهای DNA و قدرت تمایز، قطعیت و فراوانی آنها، بطور گستردهای از این نشانگرها در کشاورزی و مدیریت تودههای مختلف استفاده میشود(ردی و همکاران، ۱۹۹۵). این روش برای بررسی تنوع ژنتیکی(کانتی و همکاران، ۱۹۹۵)۶۵، تشخیص

Author: y8oozita

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *