دانلود تحقیق در مورد ۴/۸۸۷، ۷/۳، ۲۰ْ، cْ۱۰

cْ۱۰ است، گیاه در ۲۵ تا ۳۰ روز سبز میشود و معمولا با کشت بهاره زمانی که درجه حرارت حدود c 20ْ است، گیاه در ۷ تا ۹ روز سبز میشود (وب و هوتین،۱۳۷۶).

۱-۱۴-سطح زیر کشت و عملکرد گیاه مورد بررسی
سطح زیر کشت عدس در جهان در حدود ۷/۳ میلیون هکتار با متوسط عملکرد ۴/۸۸۷ کیلوگرم در هکتار است. در ایران سطح زیر کشت عدس ۲۲۵ هزار هکتار

دیدگاهتان را بنویسید