دانلود پایان نامه درباره متغیر مستقل

حال با متغیرگیری از تابع فوق نسبت به متغیر مستقل خواهیم داشت. ( با یادآوری اینکه ):
(۲-۵۱)

برای برقراری رابطه فوق بایستی:
(۲-۵۲)

از روابط فوق به راحتی ضریب لاگرانژ بدست خواهد آمد:
(۲-۵۳)

۲-۴-۳- روش های عددی
روش های عددی متعددی برای حل مسائل مهندسی وجود دارد که

دیدگاهتان را بنویسید