دانلود پایان نامه درباره مقدار خطا

امواج سطحی را برای تحریک هارمونیک بررسی کرد و خطای نادیده گرفتن امواج سطحی را به صورت زیر بدست آورد:
(۳-۸)

(۳-۹)

(۳-۱۰)

که در روابط فوق h عمق مخزن برحسب متر، ‍T پریود تحریک برحسب ثانیه وe مقدار خطا می‌باشد.
زنگار[۱۸] فشار هیدرودینامیک را برای شکل‌های مختلف وجه بالادست سد بدست آورد. او فرض کرد که آب تراکم‌ناپذیر

دیدگاهتان را بنویسید