دانلود پایان نامه درباره وسترگارد، چوپرا، (۳-۴):، مختلط،

دانلود پایان نامه

چوپرا و وسترگارد در الف)x=0

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ب)x=h

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در ج)x=2h

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های چوپرا و وسترگارد در د)x=4h

۳-۴-۱-۲-پاسخ ضربه واحد
پاسخ فرکانس مختلط، تبدیل فوریه پاسخ ضربه واحد می‌باشد، بنابراین می‌توان از

دیدگاهتان را بنویسید