دانلود پایان نامه درباره پاسخ،، چوپرا، ،

صورت انتگرال بسته می‌باشد که برای تحریکات دلخواه استفاده می‌شود. این دو پاسخ را با تبدیل فوریه می‌توان به هم تبدیل نمود. چوپرا از پاسخ فرکانس مختلط به این صورت استفاده کرده است که اگر تحریک قسمت حقیقی باشد، آنگاه پاسخ، قسمت حقیقی می‌باشد. اگر فرض شود که باشد، آنگاه جواب معادله حاکم برای پتانسیل سرعت به صورت زیر خواهد

دیدگاهتان را بنویسید