دانلود پایان نامه درباره چوپرا، وستردگارد، می‌باشند،، قطبی۱،

استوانه‌ای را برای حرکت هارمونیک زمین ارائه کرد. وی با بکارگیری مختصات قطبی۱، تحلیل را به شیوه بسیار ساده‌ای ارائه نمود.

۳-۴- نتایج کار چوپرا
۳-۴-۱-پاسخ به حرکت افقی زمین
چوپرا [۱] پاسخ سد تحت اثر شتاب افقی و قائم زمین با مقدار دلخواه را ارائه نمود. فرضیات در نظر گرفته شده توسط وی مشابه فرضیات وستردگارد می‌باشند، با این

دیدگاهتان را بنویسید