دانلود پایان نامه درباره (۳-۴):، (۴-۷-۲)، فرکانس‌های، پایه‌ای

دانلود پایان نامه

شود. این موضوع به شکل تراکم ناپذیری سیال بیان می شود. در بخش (۴-۷-۲) مشاهده می شود که فقط برای فرکانس‌های تحریک کمتر از فرکانس پایه‌ای مخزن می توان سیال پشت سد را به صورت سیال تراکم ناپذیر در نظر گرفت. و در نتیجه می توان تراکم ناپذیری را به صورت لایه های سیال روی هم انباشته یا جرم افزوده بیان نمود.

شکل (۳-۴): مقایسه پاسخ های

دیدگاهتان را بنویسید