دانلود پایان نامه درمورد خامه، د)، ژلاتین، ترشحات

بودن ظرفها و وسایل خامه گیری همچنین دستهای کارگران و ترشحات آنان که در تماس با خامه هستند، می توانند میکروبهای مولد بیماری را وارد خامه کنند. قرار گرفتن خامه در یک محیط و حرارت مناسب نیز می تواند موجب آلودگی آن گردد. به همین علت خامه را باید در جای خنک نگهداری کرد.
د) قوام دهنده ها: در اینجا ژلاتین مهمترین ماده مورد استفاده است.

دیدگاهتان را بنویسید