پایان نامه : رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-4-1- هدف اصلی. 4

1-4-3- اهداف کاربردی.. 5

1-5- سؤالات تحقیق. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق. 5

1-7- روش شناسی تحقیق. 5

1-7-1- شرح کامل روش تحقیق. 5

1-7-2-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. 6

1-7-3-مدل پژوهش  و نحوه اندازه گیری متغیرها 6

–      مدل آزمون فرضیه دوم 7

1-8- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها 7

1-9- جامعه آماری و نمونه آماری.. 8

1-10- قلمرو تحقیق. 8

1-10-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-10-3- قلمرو مکانی تحقیق. 8

1-11- ساختار تحقیق. 8

فصل دوم: 10

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10

2-1) مقدمه. 11

2-2- مبانی نظری حسابرسی. 13

2-3-  تئوری حسابرسی. 14

2-3-1- هدف تئوری.. 14

2-3-3- نیاز به تئوری حسابرسی. 15

2-3-4- وضعیت کنونی تئوری حسابرسی. 16

2-3-5 تقاضا برای خدمات حسابرسی در جهان. 17

2-4-مبانی نظری افشا 27

2-4-1- تعریف افشا 27

2-4-2-  اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری.. 28

2-4-3- نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه. 29

2-4-4-کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی. 32

2-2-5-5- نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری.. 33

2-2-5-6- منطق نظارت بر افشا شرکتی (افشا اجباری) 35

2-2-5-7- روش‌های افشای اطلاعات اجباری.. 36

2-2-5-8-محرک‌ها و انگیزه‌های افشا حسابداری.. 37

2-2-7- انگیزه‌های افشا حسابداری.. 38

بخش دوم: 43

پیشینه تحقیق. 43

2-2-3-1- تحقیقات داخلی. 44

2-2-3-2- تحقیقات خارجی. 46

فصل سوم: 48

روش شناسی تحقیق. 48

3-1- مقدمه. 49

3-2- روش پژوهش.. 49

3-3- فرضیه های تحقیق. 50

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 50

3-5- گردآوری اطلاعات.. 51

3-6-مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق. 51

–      مدل آزمون فرضیه دوم 52

3-7- روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 53

3-8- روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 54

3-9- رگرسیون چند متغیره 54

3-9-2- مفروضات رگرسیون خطی. 55

3-9-4- آزمون استقلال خطاها 56

3-9-5- آزمون مناسب بودن مدل. 56

3-9-6- آزمون معنادار بودن ضرایب.. 57

3-10- بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن. 57

3-10-1- آزمون چاو. 58

3-10-2- آزمون هاسمن. 58

3-11- خلاصه فصل. 59

فصل چهارم: 60

تجزیه و تحلیل داده ها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- آمار توصیفی داده ها 62

4-2- آمار استنباطی. 62

4-2 -1-آزمون پایایی متغیرها 62

4-2-2- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 63

4-2-3- آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 65

4-2-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها 65

4-2-3-2- آزمون خود همبستگی. 66

4-2-3-3- ناهمسانی واریانس ها 67

4-2-3-4- آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 67

4-3- آزمون فرضیات تحقیق. 68

4-3-1- آزمون فرضیه اول. 68

4-3-2- آزمون فرضیه دوم 70

فصل پنجم: 72

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 72

5-1- مقدمه. 73

5-2- خلاصه پژوهش.. 73

5-3-نتایج تحقیق. 73

5-3-1- آزمون فرضیه اول. 73

5-3-2- آزمون فرضیه دوم 74

5-4- محدودیت های پژوهش.. 75

5-5- پیشنهادهای تحقیق. 75

5-5-1- پیشنهادهای منتج از تحقیق. 76

5-5-2- پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. 76

منابع و مآخذ 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

نگاره 2-1 – جریان اطلاعاتی و مالی دراقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، 2001) 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1. تعداد شرکتها پس از غربالگری.. 50

جدول 4-1.  آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. 62

جدول 4-2. آزمون ایم،پسران وشین (IPS) 62

جدول 4-3. آزمون لین ولوین (LL) 63

جدول 4-4. آزمون چاو. 64

جدول4-5.  آزمون هاسمن.. 64

جدول 4-6 .آزمون کولموگروف _اسمیرنوف.. 66

جدول4-7. آزمون استقلال خطاها 66

جدول(4-8). نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… 67

جدول 4-9 آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل.. 68

جدول4-10. نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 69