پایان نامه رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان در بین معلمان زن مقطع ابتدایی

فهرست مطالب

 

فصل یکم:مقدمه پژوهش…. 2

مقدمه. 3

بیان مسئله. 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 8

اهداف مشخص تحقیق.. 10

هدف اصلی.. 10

اهداف فرعی.. 10

فرضیه های تحقیق.. 10

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 11

تعاریف مفهومی.. 11

تعاریف عملیاتی.. 11

فصل دوم: پیشینه پژوهش…. 13

تعریف سلامت روانی.. 14

سلامت روان زنان. 17

مشخصه های سلامت روان. 17

دیدگاه های مرتبط با سلامت روان. 18

دیدگاه روان تحلیلی.. 18

دیدگاه هستی گرایی.. 21

دیدگاه انسان گرایی.. 23

دیدگاه شناختی.. 25

دیدگاه رفتار گرایی.. 27

تعریف دین.. 28

تاریخچه روان شناسی دین.. 29

مذهب و بهداشت روانی.. 31

نظریه های روان شناسی مرتبط با دین.. 35

نظریه یونگ… 35

نظریه ویلیام جیمز. 37

نظریه آلپورت… 40

نظریه گالتون. 41

نظریه هال  42

تعریف شخصیت… 43

رویکرد صفات… 46

نظریه گوردون آلپورت… 47

نظریه ریموند بی کتل.. 48

نظریه هانس جی. آیزنک… 49

مدل پنج عاملی صفات شخصیت… 51

پیشینه تحقیق.. 57

پیشینه ی داخلی.. 57

پیشینه خارجی.. 60

فصل سوم: روش پژوهش…. 64

طرح پژوهش…. 65

متغیرهای پژوهش…. 65

جامعه آماری.. 65

نمونه و شیوه نمونه گیری.. 65

ابزار پژوهش…. 66

پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28 ) 66

پرسشنامه سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهبی آلپورت… 67

پرسشنامه شخصیت NEO-FFI مک کری و کاستا 68

شیوه اجرا 69

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم:یافته های پژوهش…. 71

الف. داده های  توصیفی.. 72

ب. داده های استنباطی.. 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 78

محدودیت های پژوهش…. 83

پیشنهادات… 83

پیشنهادات پژوهشی.. 83

پیشنهادات کاربردی.. 84

منابع. 85