سازش و داوری

فهرست مطالب:

 

فصل اول: مقدمه: 1

الف- بیان مساله وموضوع. 13

ب- پیشینه تحقیق. 14

ج- سوال های تحقیق. 14

د- فرضیه های تحقیق. 14

ه- هدف تحقیق. 15

 

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. 16

الف) سازش.. 16

ب) داوری.. 21

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

الف) سازش.. 23

ب) داوری.. 34

 

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی. 43

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

بند اول: تعریف امور حسبی. 44

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی. 45

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی. 51

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113