شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

دانلود پایان نامه

فهرست

عنوان                                                          صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات …………………… ….. 6

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران …………………… ….. 7

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: …………………… ….. 7

بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی …………………… ….. 8

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی …………………… ….. 9

بند 3: مفهوم خسارت در عرف …………………………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران …………………… .. 11

بند 1: خسارت مادی …………………… .. 12

بند2: خسارت معنوی …………………… .. 15

بند 3: خسارت بدنی …………………… .. 16

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون …………………… .. 17

گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون …………………… .. 17

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون …………………… .. 18

بند 1: خسارت مادی …………………… .. 18

بند 2: خسارت عدم النفع …………………… .. 18

بند 3: خسارت معنوی …………………… .. 19

فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران …………………… .. 21

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی …………………… .. 22

گفتار اول: تعهد به انجام عمل …………………… .. 22

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد …………………… .. 23

بند 2: تعیین خسارت روزانه …………………… .. 23

بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد …………………… .. 24

بند 4: پرداخت وجه التزام …………………… .. 24

بند 5: فسخ قرارداد …………………… .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد…………………… .. 29

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه …………………… .. 30

بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی …………………… .. 31

بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه …………………… .. 32

بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا………………………………………………………………………………………………………….32

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ………………………. .. 32

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود …………………… .. 33

بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …………………………………………………………………………………………………..34

بند 2: از بین بردن منبع خسارت …………………… ….34

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال …………………… .. 35

بند 1: رد عین در صورت وجود  …………………… .. 35

بند 2: پرداخت بدل …………………… .. 36

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت …………………… .. 40

فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) …………………… .. 42

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون …………………… .. 43

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره …………………… .. 43

بند 1: دریافت معادل پولی خسارت …………………… .. 43

بند 2: دریافت بهره …………………… .. 44

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن …………………… .. 47

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون …………………… .. 47

بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن …………………… .. 48

الف: تسلیم کالای مورد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..48

ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………49

1: عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2: عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 50

ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…………………………………………………………………………………………………………51

د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری……………………………………………………………………………..51

هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………51

بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون……………………………………………………………………………………………….52

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول……………………………….52

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..53

ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین………………………………………………………………………………………..53

د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………………………………………………………………………………………………53

ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….54

بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون …………………… .. 54

گفتار سوم : بازفروش مبیع …………………… .. 56

بند 1: بازفروش اختیاری مبیع …………………… .. 56

بند 2: بازفروش الزامی مبیع ……………………. .. 56

الف: موارد بازفروش الزامی مبیع……………………………………………………………………………………………………………………59

ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع……………………………………………………………………………………………………………………60

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت …………………… .. 61

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا …………………… .. 61

بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون …………………… .. 62

بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون …………………… .. 63

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین …………………… .. 65

بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین …………………… .. 65

بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین …………………… … 66

الف: تسلیم کالا به خریدار…………………………………………………………………………………………………………………………….66

ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………………………………………………………………………..66

ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………67

د: اخطار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق……………………………………………………………………………………………………………69

بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون …………………… .. 69

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد …………………… .. 70

بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری …………………… .. 70

الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………………………………………………………………………………………..71

ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….71

بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده ……………………………………. .. 73

الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد…………………………………………………………………………………………………..73

ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………………………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: فسخ قرارداد …………………… .. 75

بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری …………………… .. 76

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………………………………………………………………………………………………………76

ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری…………………………………………………………………………………………………79

بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………… .. 80

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده…………………………………………………………………………………………………….80

ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………………………………………………………………………………………..80

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع …………………… .. 84

 

دانلود با فرمت ورد :

پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

مقاله :

امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران