پایان نامه ارشد: مؤلفه‌های اثربخشی

دانلود پایان نامه

زمانی می‌توان افراد یا ملتی از ملت‌های دیگر را کارآمدتر از دیگران دانست که بتوانند کار یا عملی را با سرعت بیشتر وکوشش کمتری انجام دهند، لذا سرعت و مهارت از عوامل سازنده کارآمدی به شمار می آید (هر چند عوامل متعددی در فرایند ساماندهی و نتیجه بخش کردن امور مؤثرند، ولی یکی از دانشمندان روان شناسی “اثر بخشی” را درجمله زیربه شکل زیبا وکاملی خلاصه کرده است:

افراد مؤثر= اثر بخشی+ سازمان مؤثر+ برنامه‌های مؤثر.

اگر اثر بخشی را به خیمه‌ای تشبیه کنیم بی‌تردید ستون و عمود آن، چیزی جز افراد مؤثر نخواهد بود و اگر آن را مثلث یا هرم اثر بخشی بنامیم مطمئناً قاعده آن افراد مؤثر خواهند بود. افراد مؤثر، برنامه‌های خوب وکارآمدی ارائه می‌کنند و در اجرا و نظارت برآنها با جدیت وارد می‌شوند و با همان پشتکار و خلاقیت می‌توانند سازمان مؤثری به وجود آورند، در بین افراد مؤثر، که از مهم‌ترین اصول سه گانه اثربخشی محسوب می‌شود، مدیریت سازمان به عنوان بخشی از نیروهای انسانی مؤثر، ازاهمیت و جایگاه فوق العاده‌ای برخوردار است. مدیریت پویا و اثربخش الزامات و اقتضائاتی دارد که بدون رعایت آنها امید به داشتن سازمان و مجموعه‌ای کارا و قابل قبول و حرکت به سوی اهداف متعالی، کاری عبث و بیهوده خواهد بود.

برنامه‌های مؤثر یکی دیگر ازمؤلفه‌هایی است که در اثربخشی تأثیرگذار است. یک برنامه مطلوب حداقل باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  1. عملی و قابل اجرا باشد.
  2. به صرفه واقتصادی باشد.
  3. آسان و سهل الاجرا باشد.
  4. جامع وکامل باشد.
  5. عمومیت و شمولیت داشته باشد.
  6. به مسائل بومی و محلی توجه نماید.

حاصل و برآیند این دو مؤلفه اساسی، غنی داشتن نیروی مجرب، کارآمد و مؤثر که بتوانند طرح‌ها و برنامه‌های مؤثر و مفیدی ارائه نمایند، »سازمان مؤثری» خواهد بود که همگان می‌توانند ازنتایج کار آن متنفع گردند