منابع پایان نامه ارشد با موضوع تقسیم بندی

دیگر که از آمارهای هواشناسی استخراج میگردند می توان به مناطق مختلف تقسیم بندی نمود.
این تقسیم بندی برای فصل تابستان و زمستان بطور جداگانه قابل انجام است به طوری که از تقسیم بندی تابستانی برای محاسبات سیستم های سرمایشی ساختمان و از تقسیم بندی زمستانی برای محاسبات سیستم های گرمایشی ساختمان استفاده میشود.
تقسیم بندی

دیدگاهتان را بنویسید