منابع پایان نامه ارشد با موضوع دی اکسید کربن

تجهیزات اداری میباشد که میباشد محاسبه گردد.
جابجایی طبیعی و اجباری هوا؛ بارهای حرارتی در این بخش شامل بار حرارتی ناشی از تامین میزان هوای تازه به منظور رفع آلودگی ها و بوها و دی اکسید کربن میباشد و همچنین بارحرارتی ناشی از نفوذ هوا از طریق درزهای درب و پنجره میباشد که بر میزان برا سرمایشی ساختمان تاثیر گذاشته و میبایست در

دیدگاهتان را بنویسید