منابع پایان نامه ارشد با موضوع رطوبت نسبی

درجه سانتیگراد(۱۰۴ درجه فارنهایت) را دارا می باشند.
عامل مهم دیگر،درجه حرارت مرطوب می باشد ، با مشخص شدن درجه حرارت خشک و درجه حرارت مرطوب،میزان رطوبت نسبی تعیین می شود.
مناطق مختلف از نظر ماکزیمم درجه حرارت مرطوب در تابستان به سه بخش زیر تقسیم می شوند:
الف- مناطق خشک
مناطقی هستند که درجه حرارت مرطوب کمتر از ۲۳ درجه سانتیگراد

دیدگاهتان را بنویسید