منبع تحقیق با موضوع دسته بندی

میزبانی WMV در ۸ گیاه از خانواده کدوئیان تحت بررسی قرار گرفت.
آلونسو-پرادوس۲۴ و همکاران (۲۰۰۳)؛ اپیدمی ویروسهای موزائیک خیار و موزائیک هندوانه را در محصولات خربزه اسپانیا طی سه سال بررسی کرده‌اند. برای هر اپیدمی آزمایشات برنامه بیماری۲۵ توسط مدل گومپرتز۲۶ به دست آمد. با استفاده از پنج مدل متغیر، آنالیزهای دسته بندی؛ اپیدمی‌ها

دیدگاهتان را بنویسید