منبع تحقیق با موضوع رسوب گذاری

دانلود پایان نامه

سیستئین پوشانده شد. سپس برای وضوح بیشتر از کلروفرم و ان-بوتانول استفاده کردند و در پایان برای رسوب گذاری، اولتراسانتریفیوژ و سانتریفیوژ با سرعت مداری۳۷ در ۱۰ تا ۴۰ درصد چگالی ساکارز، به کار برده شد. ویروس خالصسازی شده با طیف جذبی ماورابنفش، یک نوکلئوپروتئین با محتوای اسیدنوکلئیک کم بود. در الکترون میکروسکوپی ویروس میله‌ای شکل به

دیدگاهتان را بنویسید