منبع تحقیق با موضوع SMV، WMV، سرولوژیکی، وجود،

برنامه‌های W Clustal، PROTDIST، NEIGHBOR و TREEVIEW نشان داد که WMV شباهت زیادی به SMV دارد بطوریکه می‌توان آن را به عنوان یک نژاد SMV تعریف کرد. اما با این وجود، WMV به لحاظ دامنه میزبانی وسیع خود و مشخصات سرولوژیکی با SMV، تفاوت‌های زیادی دارد. این ویروس همانند SMV به جهت رابطه با پوتی ویروسهای آلوده کننده لگومها به زیرگروه

دیدگاهتان را بنویسید