پایان نامه با کلید واژگان زندگی روزمره

و پیشایند افسردگی شناخته شده اند. علاوه بر این، آن متغیرها به این خاطر مبین A (پیشایند) هستند که به صورت شهودی مشخص می کنند که چگونه هر کدام از متغیرها مرحله B را به وجود می آورند، می باشند (آشفتگی الگوهای مهم رفتاری). مثلا، یک شکست عشقی می تواند دسترسی به تعدادی از موقعیت های اجتماعی را که قبلا بخشی از زندگی روزمره بود، دچار

دیدگاهتان را بنویسید