پایان نامه با کلید واژگان عوامل درونی، خود کارآمدی

توان در جستجوهای تحقیقاتی مربوط به نقطه D در مدل بهره گرفت. مثلا یک خانواده حمایت کننده می تواند جلوی رفتن به اتاقش را برای غرق شدن در تفکرات مربوط به نقاط ضعف خویش در شرایط فشارزا را بگیرد. کسب مهارت های موثر کنار آمدن یعنی افرادی که احساس خود کارآمدی بیشتر می کنند بیشتر بر عملکردهای بیرونی خود توجه می کنند تا عوامل درونی شان.

دیدگاهتان را بنویسید